Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Nápověda k článkům 10

Víte, jak funguje veřejné osvětlení?

19.4.2013 Veřejné osvětlení je osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod a ovládací systém.

Převažujícím svítidlem u veřejného osvětlení jsou výbojky. Současným trendem je zavádění LED svítidel.

Výbojku tvoří uzavřená trubice se žhavicími elektrodami, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky. Na druhu náplně a konstrukci výbojky závisí barva světla, kterou vydává. Při zapnutí výbojky nastává v trubici doutnavý elektrický výboj, tvořený směsí iontů látky, kterou je naplněna. Stěny výbojky bývají buď čiré, nebo pokryté luminoforem, tj. látkou, která světelné záření pohlcuje a opět vydává, zpravidla v odlišné barvě. Podle tlaku ve výbojce se rozlišují vysokotlaké a nízkotlaké výbojky. Nízkotlakým výbojkám naplněným rtuťovými parami se říká zářivky.

Pro veřejné osvětlení se obvykle používají vysokotlaké sodíkové výbojky nebo starší rtuťové výbojky. Sodíkové výbojky, naplněné sodíkovými parami, vydávají žluté světlo. Ve rtuťových výbojkách, naplněných rtuťovými parami, vzniká elektrickým výbojem neviditelné UV záření. To pak luminofor z fosforu mění na viditelné, studeně bílé světlo. Použití sodíkových výbojek má oproti rtuťovým výbojkám výhodu v lepší energetické účinnosti. Nevýhodou je značné zkreslování barev.

Využití LED svítidel (viz Nápověda k článkům 3) ve veřejném osvětlení nabízí další snížení spotřeby energie, přináší však také rizika a ne vždy se vyplatí. Vyžadují totiž náročnější optiku svítidla i napájecí zařízení. Obecně platí, že LED svítidla jsou výbojkám z hlediska celoživotních nákladů konkurenceschopné při příkonu do 70 W, výjimečně až 100 W; využívají-li časové řízení osvětlení (viz dále), pak do 150 W. Při vyšších příkonech může být použití sodíkových výbojek levnější.

Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dříkem. Na něj obvykle navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno svítidlo. Některé sloupy jsou i dvojramenné nebo víceramenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, v níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již elektrické rozvody neumisťují v patici u země, ale obvykle bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací přístup k nim je v určité výšce (obvykle desítky centimetrů) nad zemí.

Elektrický rozvod tvoří kabely a rozváděče. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, v nové zástavbě a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč, s jehož pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně, má vlastní přívod elektrické energie a samostatné měření spotřeby.

Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojeny i světelné dopravní značky, osvětlení označníků zastávek apod.

Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného časového spínače, případné světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě. Někde jsou součástí ovládacího systému i regulátory příkonu (stmívače), které při malé intenzitě pouličního provozu sníží příkon, a tím i spotřebu elektrické energie, aniž by bylo osvětlení zcela vypnuto.

Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je dálkové sledování jeho provozního stavu (zpětná signalizace poruch ze zapínacích míst) nebo dálkové odečty stavu elektroměrů pomocí rádiových modemů, pevných telefonních linek, systému GSM atd.

Obce nemají ze zákona povinnost provozovat veřejné osvětlení, je to však důležitá veřejná služba, která je dnes považována za standard – neosvětlená obec je brána jako zaostalá. Kromě toho bylo prokázáno, že správné veřejné osvětlení může významně snížit dopravní nehodovost i kriminalitu. Podíl veřejného osvětlení na celkové spotřebě elektrické energie v ČR přitom činí cca 1 %. Z toho je mimo jiné vidět, jak různé „zelené“ iniciativy směřující k jeho vypínání, aby tak ukázaly své ekologické uvědomění, nevycházejí ze znalosti věci a ve svém důsledku přinášejí více škody než užitku.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto: archiv redakce

Bonus: Vtip o světle

Přečtěte si také:

Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích

2.3.2024 Srdečně Vás zveme na konferenci „Efektivní elektromobilita v organizacích IV“, která se koná 20. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, městským službám, příp. dalším zájemcům o tuto problematiku, či školám. Obsah konference bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl,   správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích.


Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

2.3.2024 Srdečně Vás zveme na již 9. ročník konference „Smart city v praxi IX“, která se koná 19. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je svým obsahem zaměřena zejména na představitele municipalit a městských služeb a pokrývá širokou škálu moderních technologií a jejich uplatnění pro dosahování sociálních a ekonomických cílů měst. Program konference bude zahrnovat průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, nové technologie pro smart city – prezentace průmyslových partnerů konference, zahrnující nové produkty pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací, a také příklady dobré praxe ve městech a obcích.


Světloemitující diody (LED) ve veřejném osvětlení – ano či ne?

9.12.2020 Nástup technologie LED znamenal poměrně zásadní změnu v konstrukci svítidel a na tuto změnu nedokázali zavedení výrobci reagovat s dostatečnou pružností. Naopak se pootevřela dvířka pro spoustu nových firem, které se do výroby svítidel s LED vrhly doslova po hlavě. Problém je, že technologie LED vypadá na první pohled velice jednoduše, bohužel na druhý pohled skrývá mnohá úskalí a k úspěšné konstrukci těchto svítidel je nutné znát a respektovat řadu fyzikálních zákonů. Naneštěstí prakticky všechny nové technologie přitahují „zlatokopy“, kteří zde tuší zlatou žílu a o co méně znají fyzikální zákony, o to lépe dovedou prodat i vysavač na samotě bez elektřiny. Díky tomu je náš trh zaplaven LED svítidly, která vykazují zásadní konstrukční vady 


 Smart rozvaděč veřejného osvětlení založený na otevřených technologiích a na systému Tecomat Foxtrot 2

4.11.2020 Promyšlená rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích a městech nemusí začínat prostou výměnou výbojkových svítidel za LED svítidla jenom proto, že dotace jsou podmíněny především imperativem úspor. Systematičtější přístup je začínat od rekonstrukce infrastruktury. Tímto směrem se vydala společnost Technologie hlavního města Praha, která ověřovala tento koncept na pilotních projektech začátkem roku 2020.


Regulátor a stabilizátor elektřiny pro osvětlení

7.10.2020 Elektrická energie je v dnešní době nezbytnou součástí našeho soukromého i veřejného života. Spotřeba elektřiny je proto opakující se každodenní záležitost, která navíc obvykle roste úměrně s počtem spotřebičů i s životní úrovní obyvatel. S řešením přichází česká společnost ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o. 


Moderní veřejné osvětlení – chytrý pomocník v rozumných rukou

19.3.2020 Jako konzultanti občas řešíme, zda je užitečné pořizovat tzv. ekologické veřejné osvětlení a čím by se měla měřit prospěšnost takového osvětlení pro chytré město. Odpovědi ale nejsou jednoduché.


Kvalitní elektrická energie šetří zařízení a peníze jejich provozovatelů

27.2.2020 Důležitou součástí hospodárného řízení jakéhokoliv provozu či budovy je v dnešní době sofistikovaný energetický management. Velká část veřejnosti i podnikatelské sféry však za tímto označením vidí pouhý důraz na úsporné elektrické spotřebiče nebo na snížení ceny za energie pro odběratele. Vzhledem k rostoucím cenám energií se odběratelům tyto dveře však stále více přivírají. V konečném důsledku přináší mnohem výraznější finanční úspory zvýšení kvality dodávané energie, optimalizace spotřeby, hledání zbytečných odběrů a zdrojů nízké efektivity, či ochrana spotřebičů a energetické sítě. Takovéto pojetí energetického managementu realizují v praxi technologie české firmy  ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.


Reportáž Smartcityvpraxi.cz: Veřejné osvětlení – poučení z českých měst

24.1.2020 Při své práci navštěvujeme různá města a všímáme si moderních technologií, která tato města využívají. Přitom často objevíme působivá, ale ne vždy šťastná řešení veřejného osvětlení. Rozhodli jsme se proto o naše zkušenosti podělit s Vámi čtenáři na několika příkladech českých měst. Smyslem této reportáže není někoho hanět nebo chválit, nýbrž ukázat, v čem je problém a v čem je vtip.


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services