Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se


  

  

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme:

    vypracování strategie smart city
•    spolupráci na vytváření strategických dokumentů
•    vytváření a realizace projektů pro smart city
•    vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.)
•    další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy)
•    specializované vzdělávací akce „na klíč“
•    prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech)

1. Vypracování strategie smart city

Základem strategie smart city je strategický dokument, který
•    představuje koncept smart city,
•    popisuje výchozí situaci, přičemž se zaměřuje zejména na stav a aktuální problémy města a jednotlivých oblastí městského života z pohledu pilířů smart city,
•    vymezuje nejrůznější organizace a zájmové skupiny („stakeholdery“), které jsou konceptem smart city dotčeny a mohou jej při vhodném přístupu podpořit,
•    analyzuje připravované rozvojové projekty v rámci města, které mohou naplnit koncept smart city, a navrhuje nové projekty, které vhodně doplní projekty v přípravě,
•    vymezuje možné finanční zdroje pro realizaci konkrétních projektů v rámci konceptu smart city, a to jak dotace, tak další zdroje,
•    stanovuje harmonogram realizace strategie smart city a způsob hodnocení jeho výsledků.

V rámci našich odborných služeb nabízíme vypracování takovéhoto dokumentu, případně autorskou spolupráci či projektovou koordinaci při jeho zpracování.

2. Spolupráce na vytváření strategických dokumentů

Zatímco předchozí nabídka uvádí vypracování strategického dokumentu smart city v jeho plném rozsahu, v tomto případě se předpokládá, že klient (municipalita) již zpracovala strategický dokument smart city nebo jiný strategický dokument, který se strategii smart city svým obsahem a strukturou blíží, ale zcela ji nenaplňuje. Takovýmto dokumentem může být rozvojová strategie města či obce s různými názvy a zaměřeními, případně Plán trvale udržitelné mobility (SUMP) nebo Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility.

V rámci našich služeb nabízíme odbornou revizi těchto dokumentů a jejich doplnění a úpravu tak, aby splňovaly nároky kladené na strategii smart city co do obsahu a struktury. Nabízíme rovněž metodické vedení týmu zpracovatelů takovéhoto dokumentu.   

3. Vytváření a realizace projektů pro smart city a dalších projektů inovativních technologií

Koncept smart city je v praxi realizován prostřednictvím konkrétních rozvojových projektů. Klíčovým faktorem úspěšnosti každého projektu zahrnujícího inovativní technologie je jeho správné definování z pohledu technického, provozního, obchodního a finančního. Nezbytností u nových technologií bývá rovněž jejich pilotní ověření před uvedením do rutinního provozu.

V souvislosti s vytvářením a realizací projektů pro smart city nabízíme následující odborné konzultační služby:

Odborná asistence zadavateli, zahrnující zejména:
•    průzkum a analýzu zahraničních a domácích zkušeností s projekty a technologiemi, které řeší daný problém u zadavatele,
•    definování vhodného druhu technologie (technická a provozní definice projektu), obchodního modelu pro její pořízení a provozování (obchodní definice projektu) a možných zdrojů spolufinancování (finanční definice projektu),
•    expertní podpora zadavateli při jednání s dodavateli služeb při přípravě projektu (žádostí o dotační podporu, zpracování souvisejících dokumentů aj.),
•    expertní podpora zadavateli při realizaci projektů, tedy při činnostech souvisejících s přípravou zadávací dokumentace, při jednání s dodavateli souvisejících technologií, v pilotní fázi projektu a přechodu na rutinní provoz aj.

Dodání ucelených odborných služeb a zpracování dokumentů pro realizaci projektů, zahrnující zejména:

•    průzkumy dodavatelského a uživatelského trhu,

•    zpracování studií proveditelnosti a cost-benefit analýz,

•    odborné služby pro žádost o spolufinancování,   

•    nezávislé oponentní posudky zpracovaných projektových dokumentů a studií.

4. Další odborné konzultační služby

Jako odborná podpora při vyhledávání vhodných příležitostí na rozvíjejícím se trhu smart city a moderních technologií v ČR a zapojování klienta do tohoto konceptu nabízíme následující služby:

Studie, průzkumy a analýzy pro strategický marketing služeb v dané oblasti smart city, zpravidla zahrnující:

•    průzkum a analýzu osvědčené praxe v oboru (best practice),
•    analýzu očekávání a motivace zákazníků,
•    průzkum a analýzu dodavatelského trhu konkrétních technologií a technických řešení,
•    analýzu možností spolufinancování z pohledu klientových zákazníků,
•    souhrnnou manažerskou analýzu získaných poznatků podle povahy problému (analýza stakeholderů, PESTEL analýza, SWOT analýza, BCG matice aj.),
•    celkové zhodnocení a doporučení pro připravovaný projekt u klienta.

Průzkum trhu (uživatelského a dodavatelského) zpravidla kombinuje analýzu veřejně dostupných zdrojů, korespondenci s hlavními cílovými skupinami, případně jednání v terénu.

Přesný obsah a struktura těchto služeb se odvíjí od povahy konkrétního problému a konkrétního trhu. Výstupem je zpráva spolu s dílčími podklady pro její zpracování.

Odborná asistence klientovi v roli nezávislého poradce, zahrnující zejména:
•    prověřování projektových příležitostí a realizovaných projektů z pohledu provozně ekonomického a manažerského,
•    nezávislé oponentní posudky zpracovaných projektových dokumentů a studií,
•    odborná asistence při jednáních s třetími stranami.

Přesný obsah těchto služeb a jejich výstupy se odvíjejí od povahy konkrétního problému.

5. Specializované vzdělávací akce na klíč

Na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti manažerského vzdělávání nabízíme přípravu a dodání specializovaných školení ke konkrétním otázkám, týkajícím se strategického a marketingového řízení ve veřejných službách a přípravy a realizace rozvojových projektů. Tématem takových školení mohou být například:

•    základy strategického a marketingového řízení ve veřejných službách,
•    analýzy zákaznického a dodavatelského trhu ve veřejných službách,
•    zpracování studie proveditelnosti,
•    zpracování cost-benefit analýzy (CBA),
•    úvod do problematiky veřejně soukromých partnerství (PPP),
•    strategie a projekty čisté mobility ve městech a obcích.

Konkrétní téma vzdělávací akce je podrobně specifikováno podle potřeby klienta a odborné erudice našich konzultantů.

Služby pro tyto akce zahrnují:
•    vývoj školení a přípravu podkladových materiálů,
•    vlastní lektorskou a asistenční činnost během školení,
•    vyhodnocení školení a zpětné vazby od jeho účastníků ve formě závěrečné zprávy.

Vlastní školení probíhá interaktivní formou, střídající přednáškové vstupy, diskusi s účastníky, samostatnou práci účastníků pod dohledem lektora a zpětnou vazbu z této samostatné práce.

Není-li dohodnuto jinak, předpokládá se, že klient poskytne pro školení potřebné prostory a technické zázemí.

6. Prezentační a autorské služby

V souvislosti s našimi probíhajícími aktivitami a autorskou činností nabízíme klientům
•    sponzorované partnerství na našich konferencích: Smart city v praxi (doprovodný program veletrhu Amper v Brně), Elektrické autobusy pro město (doprovodný program veletrhu Czechbus v Praze) a Efektivní elektromobilita v organizacích (doprovodný program veletrhu Amper v Brně),
•    sponzorované partnerství na našich stránkách www.proelektrotechniky.cz a www.smartcityvpraxi.cz, provozovaných konzultanty,  
•    vzdělávací a marketingové prezentace ke zvolené problematice z pozice nezávislých konzultantů,
•    autorská činnost při zpracování propagačních materiálů, brožur, videopořadů apod.

Přesný obsah těchto služeb a jejich výstupy, včetně souvisejících otázek spojených s autorskými právy, se odvíjejí od povahy konkrétního zadání a vzájemné dohody.

Ceny za služby

Ceny za služby jsou vždy předmětem individuální nabídky vycházející z povahy projektu, denní honorářové sazby poradců a předpokládaného objemu práce. Naše cenová strategie je nastavena tak, aby naše služby nabízely užitnou hodnotu odpovídající mezinárodním expertům za lokálně přiměřené honoráře a nutné vedlejší výdaje.

Podle povahy činnosti lze naše konzultační služby kontrahovat buď jako ucelený projekt s jednorázovým výstupem za fixní částku nebo jako ad hoc odborné konzultace, účtované na základě výkazů pracovní činnosti.

U vzdělávacích akcí je do ceny započítáván čas vlastního školení i nutný čas na jeho vývoj a vyhodnocení.

Sponzorské poplatky za jednotlivé kategorie partnerství na našich konferencích a informačních portálech jsou předmětem samostatných nabídek. Jejich základem jsou partnerské balíčky, které lze dále individuálně přizpůsobit podle potřeb partnera. Ceny jednotlivých balíčků přiměřeně odrážejí užitnou hodnotu partnerství pro zákazníka a naše náklady v souvislosti s organizováním konferencí a provozováním portálů.    

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat zde nebo na e-mailu info@proelektrotechniky.cz

Pavla a Jakub Slavíkovi

Consulting ServicesPřečtěte si také:

Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Školení pro manažery průmyslových firem: Úspěšně z průmyslu do měst a obcí

Trh v podnikatelské sféře je přes všechna úskalí ve svém úhrnu jasný a srozumitelný: Prodávající a kupující chtějí za přiměřenou cenu maximalizovat užitek pro sebe nebo pro své vlastníky. Trh veřejných služeb je naproti tomu mnohem složitější. Není tu jeden zákazník, ale zákazníků více. Pro obchodní, marketingové a produktové manažery průmyslových firem působících na trhu inovativních technologií, kteří chtejí expandovat na trhy veřejných služeb, nabízíme školení. 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting ServicesElektroinstalační technika Výroba a přenos Průmyslová automatizace Automatizace dopravy Kabelová technika Elektronika Inteligentní budovy Osvětlení Měřicí technika Smart Metering Elektromobilita Obnovitelné zdroje Zajímavé projekty Vzdělávání Knihy našich autorů Rozhovory, komentáře

Proelektrotechniky.cz - elektrotechnika pro odborníky O nás Náš; tým - Odborní spolupracovníci Partneři Kontakty Info servis