Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se


  

  

Odborní spolupracovníci

Redakce Proelektrotechniky.cz:

Ing. Jakub Slavík, MBA, projektové a podnikové řízení
Absolvent VŠE Praha a Sheffield Business School. Po dvanáctileté praxi na železnici pracuje od roku 1997 jako manažerský poradce zaměřený na dopravu a energetiku. Dlouhodobě spolupracuje s britskou inženýrskou skupinou Atkins a s ČVUT Praha. Je autorem knihy Z inženýra manažerem (FCC Public 2010) pro manažerské vzdělávání techniků, knihy Finanční průvodce nefinančního manažera (Grada publishing 2013), knihy Marketing a strategické řízení ve veřejných službách (Grada publishing 2014), knihy Smart city v praxi (Profi Press 2017) a řady odborných článků zaměřených na oblast smart city a elektromobility, na veřejně soukromá partnerství a využívání obnovitelných zdrojů energie. Jako soukromý podnikatel provozuje tento internetový portál.

Ing. Pavla Slavíková, šéfredaktorka, silnoproudá elektrotechnika
Absolventka ČVUT FEL, obor elektroenergetika. Bohaté zkušenosti ze své dlouholeté praxe v obchodu a odborných službách týkajících se silnoproudých i slaboproudých zařízení využívá v posledních letech jako žurnalistka působící v odborných elektrotechnických časopisech. Z tohoto působení má praxi jako autorka vlastních odborných článků a redaktorka článků jiných autorů.

Tým stálých spolupracovníků Proelektrotechniky.cz je dále tvořen odborníky z praxe, zahrnující výrobu, odborné služby, vzdělávání a podnikové řízení v elektrotechnice a energetice. Tento tým se průběžně stará o odbornou kvalitu publikovaných informací a o přísun aktuálních novinek. Vedle něj má Proelektrotechniky.cz širokou základnu příležitostných autorů, která se průběžně mění a rozvíjí.

Externí spolupracovníci:

Dr. Ing. Mikolaj Bartłomiejczyk (Polsko) je vědeckým pracovníkem Politechniky Gdańske a učitelem na Katedře inženýrství elektrické dopravy a zároveň hlavním energetikem gdyňského trolejbusového dopravce PKT, s více než desetiletou praxí v elektrické dopravě po stránce teoretické i praktické. S redakcí spolupracuje jako odborník na uplatňování moderních technologií v elektrické trakci, včetně možností využívání obnovitelných zdrojů energie a zásobníků energie.

Ing. Jakub Černoch vystudoval technickou kybernetiku na FEL ČVUT v Praze. Poté se ve Výzkumném ústavu telekomunikací zabýval konstrukcí měřících přístrojů. V r. 1984 využil tzv. „Vyhlášky o poskytování služeb obyvatelstvu“ a začal na plný úvazek vyrábět záblesková zařízení pro profesionální fotografii. Firmu Osvětlení Černoch založil počátkem roku 1990 a od té doby až dodnes se věnuje vývoji a výrobě svítidel. Specializací firmy Osvětlení Černoch jsou svítidla s vysokým krytím pro náročné podmínky obráběcích strojů, tunely nebo doly. V posledních letech se firma zaměřila i na vývoj svítidel pro veřejné osvětlení, kde výhodně zúročila zkušenosti s výrobou svítidel do nejnáročnějších podmínek. Ing, Jakub Černoch je zodpovědný za vývoj a přípravu výroby svítidel včetně vlastního návrhu LED optických prvků, elektronických napájecích a řídících obvodů. Je autorem řady patentů a chráněných průmyslových vzorů, přednáší na odborných konferencích a zveřejnil řadu odborných článků. Více na https://led-lights.cz/ a https://machinery-lighting.eu/ .

Mgr. Jiří Maček, informační technologie
Po studiu na ČVUT FS a PF UK se během své profesní kariéry zabývá informatikou v oblasti správy, dodávek a servisu HW a SW, návrhů IT systémů a správy počítačových sítí. Kromě těchto technických služeb se specializuje na výuku informatiky pro mládež i dospělé. V rámci Asociace manažerů absolventů působí jako odborný garant a lektor IT kurzů akreditovaných MŠMT.

Ing. Miguel Luís Massingue, MBA (Mosambik). Absolvent ČVUT FEL, obor elektroenergetika, a Universidade Politécnica, s více než třicetiletou odbornou a manažerskou praxí v energetice a telekomunikacích. S redakcí spolupracuje jako odborník na problematiku zemí třetího světa a uplatňování moderních technologií v těchto oblastech.

Gopal Srinivasan, BSc., FEI, F. I. Chem E (Velká Británie), obnovitelné zdroje energie a ekologie
Absolvent Imperial College of Science and Technology v Londýně, člen the Energy Institute (dlouholetý předseda londýnské pobočky) a spolupracovník Carbon Trust. Během své téměř padesátileté praxe se zaměřuje na hospodaření s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie na úrovni podnikové, vládní i mezivládní. Jako odborný konzultant, projektový manažer a hlavní inženýr energetické divize britské inženýrské skupiny Atkins je pomáhá rozvíjet po celém světě včetně České republiky.

Ing. Martin Vach, odborný konzultant
Absolvent ČVUT FEL, obor sdělovací technika. Má bohaté zkušenosti v oboru, založené na dlouholeté praxi jak v oblasti ryze technické (lékařská technika, televizní a studiová technika, oblast zabezpečovacích systémů, průmyslové automatizace), tak obchodní (řídící funkce v českém a slovenském zastoupení významného německého distributora polovodičových a konstrukčních komponentů) a mediální (spolupráce – jak redakční, tak obchodní – s odbornými časopisy a technickými nakladatelstvími z oblasti slaboproudé techniky a IT).

Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc., systémové inženýrství a elektromobilita
Absolvent ČVUT FEL a MFF UK. Vysokoškolský učitel s padesátiletou technickou, manažerskou, vědeckou a pedagogickou praxí v podnikové sféře, výzkumu a vysokém školství. Člen Jednoty čs. matematiků a fyziků (fyzikálně vědecká sekce), Elektra, IEEE (USA) a Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií. Od roku 1996 působí na ČVUT, Fakultě dopravní v různých odborných a řídících funkcích, mj. jako člen vědecké rady a dalších odborných orgánů a komisí. Jeho hlavním zaměřením je aplikace poznatků systémového inženýrství a informačních a komunikačních technologií při řešení dopravních systémů a jejich rozhraní s okolními nebo nadřazenými systémy.

Více informací o nás si přečtěte zde

 Přečtěte si také:

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě.  

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting ServicesElektroinstalační technika Výroba a přenos Průmyslová automatizace Automatizace dopravy Kabelová technika Elektronika Inteligentní budovy Osvětlení Měřicí technika Smart Metering Elektromobilita Obnovitelné zdroje Zajímavé projekty Vzdělávání Knihy našich autorů Rozhovory, komentáře

Proelektrotechniky.cz - elektrotechnika pro odborníky O nás Náš; tým - Odborní spolupracovníci Partneři Kontakty Info servis