Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Polytechnické dílny v Dolních Břežanech – líheň budoucích inženýrů a inovátorů

10.12.2019 Technické vzdělávání od útlého věku je jedním ze základních předpokladů budoucí schopnosti Česka vytvářet a uplatňovat moderní technologie. Bezpochyby tomu napomohou polytechnické dílny při Základní a mateřské škole v Dolních Břežanech, které byly otevřeny na začátku prosince 2019.

Polytechnické dílny v Dolních Břežanech zahrnují cvičnou kuchyňku a tři odborné prostory – dílny „Kov a dřevo“, Art a Design a High-tech robotickou dílnu. Samotné názvy dílen vystihují jejich zaměření. Obecně by dílny měly sloužit jako simulátory výrobního prostředí, ve kterých se žáci postupně seznámí se základními řemeslnými činnostmi, naučí se pracovat s celou řadou materiálů a postupně jim budou představeny i moderní technologické trendy jako 3D tisk, robotika, digitalizace. Všechny dílny jsou nadstandardně zařízeny.

Dílna „Kov a dřevo“ je vybavena lehkým strojním zařízením typu soustruh, pily, brusky, vrtačky, frézky, atd. Velmi nadstandardní je vybavení pro práci s kovy, pro doplňkové aktivity a kurzy bude možné využít např. kovářskou pec. Nechybí ani široká škála ručního nářadí.

V Art a design dílně se předpokládá práci s materiály, jako jsou plasty, papír, textil, drát, sklo a další. Vybavena je například tiskařským lisem, řezacími plotry nebo šicími stroji.

High-tech robotická dílna byla navržena v souladu s posledními trendy spojenými s průmyslem 4.0 a nezbytnou přípravou žáků na nové technologie. Tomu odpovídá i vybavení dílny – sady pro stavbu elektrických obvodů, stavebnice LEGO, Elduino, Arduino, 3D pera, skener, 3D tiskárny, robotická ruka, CNC fréza, modely raket, drony atd.

Využívat dílny budou všechny děti, od první do deváté třídy, a to nejen hodinách tzv. pracovního vyučování, ale třeba i ve výtvarné výchově, fyzice, Science nebo při projektové výuce. V plánu jsou také aktivity pro děti z mateřské školy. Večer a o víkendech zde pro změnu budou probíhat kurzy pro veřejnost.

Základní škola dlouhodobě spolupracuje s vědeckými centry HiLASE, ELI Beamlines a Biocev. Vědci z těchto center pravidelně docházejí na výuku předmětu Science a od letošního školního roku vyučují nový předmět Robotika. Postupně se zapojují i firmy, které mají navázané aktivity v regionu – RIGAKU, Beneš a Lát, Cardam.

Projekt realizovala obec Dolní Břežany ve spolupráci s vedením školy. Na přípravě a realizaci se podíleli zástupci plzeňského Makerspace DEPO2015, přispěli i mladí vědci z laserového centra HiLASE. Celý projekt „ Infrastruktura pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Dolní Břežany“ byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkové schválené náklady byly 26,53 mil. Kč, z toho dotace z EU činila 22,55 mil. Kč.

MPO ČR, redakčně upraveno

Foto © Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany

Další informace zde

Přečtěte si také:

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Víte, jak funguje baterie?

8.3.2013 S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití – od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Právě v naší rubrice Elektromobilita se o nich často pojednává jako o zdrojích elektrické energie, vedle palivových článků, o nichž pojednávají „Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) č. 2 v této rubrice. Bude proto užitečné si připomenout, jak baterie fungují, a stručně ukázat výhody a nevýhody některých typů, o nichž se často hovoří. 


Víte, jak funguje LED a OLED dioda?

1.3.2013 LED dioda se stává stále užívanějším zdrojem osvětlení ve všech velikostech a účelech použití – od světélka na klíče po pouliční lampy. Je proto užitečné vědět, jak toto zařízení funguje. 

 


Víte, co je to CBTC a jak funguje?

22.2.2013 V naší rubrice Automatizace dopravy se velmi často vyskytuje zkratka CBTC, používaná v souvislosti s automatickým provozem vlaků. Podíváme se proto, jak tento systém funguje a proč s jeho pomocí mohou jezdit vlaky, například v metru, bez ovládání strojvedoucím nebo zcela bez strojvedoucích. 


Víte, jak funguje jaderná elektrárna?

15.2.2013 Pro porozumění základnímu principu fungování jaderné elektrárny si nejprve stručně ukážeme, jak probíhá výroba elektřiny v uhelné elektrárně:

Spalováním rozdrceného uhlí v kotli vzniká teplo, které ohřívá vodu a ta se mění na páru o teplotě až 500 stupňů Celsia. Tato pára roztáčí lopatky turbíny. Turbína pohání generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána do přenosové sítě. Pára z turbíny prochází přes kondenzátor, kde se vysráží; část putuje zpět a část do chladicích věží, kde se odpaří.

Nahraďme nyní teplo spalovaného uhlí jiným teplem – teplem ze štěpné jaderné reakce. 


Víte, jak funguje výroba elektřiny z gejzírů a z moře?

25.1.2013  Kromě výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách, popsaných v samostatném „taháku“, existují ve světě i jiné způsoby ekologického využití vody k výrobě elektřiny. Používají se v přírodních podmínkách, které se v ČR nevyskytují. Některé z nich jsou teprve ve stadiu úvah a výzkumů. Student či odborník na elektrickou energii se však s nimi může setkat v zahraničí nebo se o nich dočíst v odborné literatuře, proto není bez užitku se tu s nimi seznámit. ...->


Víte, jak funguje fotovoltaický článek?

11.1.2013 Fyzikální podstatou fotovoltaického článku je fotoelektrický jev, který objevil Alexandr Edmond Becquerel v roce 1839. Fotovoltaický jev je z fyzikálního hlediska charakterizovaný přímým vyražením elektronu z jeho oběžné dráhy fotonem slunečního záření. To umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. ...->


Víte, jak funguje větrná elektrárna?

4.1.2013 Vítr vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. V blízkosti zemského povrchu je rychlost a směr proudění ovlivňována členitostí povrchu. ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services