Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Jádro, obnovitelné zdroje a energetické úspory jako hlavní cesta k dekarbonizaci české ekonomiky: Vláda ČR schválila klimaticko-energetický plán

27.10.2023 Vláda ČR schválila v druhé polovině října 2023 návrh klimaticko-energetického plánu (dále „plán“). Ten nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Plán připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Obsah a hlavní předpoklady plánu

Plán představuje výhled pro vývoj energetiky do roku 2030. Do té doby by mělo dojít k nárůstu spotřeby elektřiny přibližně o desetinu oproti současnosti. Na druhou stranu počítá s výrazným poklesem spotřeby energie a se snížením výroby elektřiny z uhlí. Tyto změny by měl do velké míry vykompenzovat nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

ČR podle tohoto plánu přestane exportovat elektřinu vyrobenou spalováním hnědého uhlí, jejíž výroba se kvůli ceně emisní povolenky přestane vyplácet. (K tomu redakční poznámka: Fyzikální toky elektrické energie v přenosové síti ve skutečnosti nerozlišují, z jakého zdroje byla elektřina vyrobena. Elektrická energie vždy „teče“ cestou nejmenšího odporu. To je u podobných tvrzení užitečné mít vždy na zřeteli.)

Dekarbonizace povede v příštích letech k růstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiná paliva. S tímto nárůstem dojde k výrazně větší výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a také z jádra. Důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky.

Scénáře plánu

MPO a MŽP namodelovaly několik scénářů vývoje dekarbonizace.

Výsledný scénář (WAM3) vede k potřebě přijetí řady opatření, která umožní splnit závazky vyplývající z evropského rámce pro dekarbonizaci ekonomiky a plnění klimaticko-energetických cílů v oblasti energetiky, budov, dopravy a průmyslu. Právě tento scénář bude dále podroben diskuzi při přípravě Státní energetické koncepce a Politiky ochrany klimatu na základě připomínek z Evropské komise a z veřejné konzultace.

Pro srovnání plán uvádí i druhý scénář (WEM), kdy k dalším opatřením oproti současnosti nedojde.

Předpoklady scénáře WEM – With existing measures – stát nebude činit žádná další opatření:

•    Stát nebude činit žádná další opatření nad rámec těch přijatých před EU balíčkem Fit for 55.

•    Počítá se stávajícími cíli, dotačními programy, legislativou, plány na výstavbu (včetně nového jaderného zdroje v Dukovanech).

•    Nepředpokládá se dovoz vodíku, protože stávající politika (bez dalších opatření) nemotivuje významný technologický pokrok v tomto segmentu.

•    Pro nová lehká vozidla (osobní automobily a lehká užitková vozidla) neplatí povinnost dosáhnout 100% snížení flotilových emisí do roku 2035; odklon od uhlí není vynucen.

•    Potenciál úspor energií v budovách odpovídá Základnímu scénáři Strategie renovace budov (MPO, 2020).

•    Ceny emisních povolenek (“EUA”) odpovídají pro WEM doporučeným harmonizovaným centrálním trajektoriím DG Climate Action.

Předpoklady scénáře WAM3 – With additional measures, tedy s dodatečnými opatřeními:

•    Tento scénář počítá s implementací Evropské legislativy, zejména tedy klimaticko-energetického balíčku Fit for 55 a jeho cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.

•    Legislativa podpoří rozvoj nových energetických zdrojů a umožní navýšení výroby, stát podpoří výstavbu nových, zejména obnovitelných zdrojů nad rámec současných plánů.

•    Modelace předpokládá, že trh bude reagovat na vývoj situace v energetice a dojde k postupné náhradě dosluhujících uhelných zdrojů.

Srovnání celkového výkonu výroby elektřiny u hlavních jednotlivých zdrojů v letech 2030 a 2050 oproti základnímu roku 2022 podle těchto scénářů ukazuje tabulka a grafy.

Scénář WEM

Scénář WAM3

Proces přípravy plánu

Během přípravy plánu byl použit soubor nástrojů, které ke zvolenému scénáři vývoje energetiky v České republice modelují možné makroekonomické dopady – na HDP a zaměstnanost. Modelace zohledňuje potřebu zajistit stabilní dodávky energie z pohledu sítě a soubor regulací z EU balíčku Fit for 55, včetně revidovaného systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS).

Aktualizovaný plán MPO a MŽP připravovaly a konzultovaly v rámci Komise a Platformy pro strategie v oblasti energetiky a klimatu. Příprava tak proběhla ve spolupráci s relevantními resorty, s partnery z řad oborových svazů a asociací, s neziskovými organizacemi či se zástupci krajů a měst. MPO také uspořádalo veřejnou konzultaci plánu, díky které se do přípravy zapojila odborná i širší veřejnost. Součástí procesu bylo i detailní makroekonomické a energetické modelování v rámci projektu SEEPIA na úrovni konsorcia vedeného Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

MPO a MŽP rovněž pracují na aktualizacích Politiky ochrany klimatu a Státní energetické koncepce. Tyto dokumenty konkrétněji popíší, jak cílů namodelovaných v plánu dosáhnout.

Návrh plánu bude nyní odeslán Evropské komisi a zároveň bude zaslán do široké veřejné konzultace.

Nejbližší očekávaný vývoj: vodík a zemní plyn jako doplněk jádra a obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje v kombinaci s jadernou energetikou jsou podle MPO budoucností české energetiky.

Rozvoj výstavby solárních a větrných elektráren je ovšem nutno značně urychlit. Proto klimaticko-energetický plán v roce 2030 počítá s tím, že podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě dosáhne 30 %. Předpokladem k tomu je nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů ze současných 2,1 GWe na 10 GWe, a větrných turbín ze současných 0,3 GWe na 1,5 GWe. Celkově by tak instalovaný výkon obnovitelných zdrojů měl podle MPO dosáhnout do roku 2030 pětinásobku oproti současnosti.

Kromě jádra a obnovitelných zdrojů lze v nejbližších letech očekávat také navýšení výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu. Tento stabilní a rychlý způsob výroby bude sloužit jako ideální doplněk k hůře predikovatelné výrobě z obnovitelných zdrojů energie.

Do budoucna se počítá s tím, že s řízením přenosové soustavy a integrací výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů pomůže rozvoj a akumulace, včetně vodíku. Podle plánu bude ČR do konce desetiletí vodík využívat stále více v průmyslu a dopravě, v budoucnu také ve výrobě elektřiny a tepla.

Nároky na veřejné rozpočty

MPO odhaduje, že do modernizace energetiky bude potřeba pro splnění stanovených cílů dekarbonizace do roku 2030 investovat přibližně 500 mld. Kč, do průmyslu pak přes 350 mld. Kč. Hlavním zdrojem podpory transformace bude Modernizační fond, který je financován z výnosů z emisního obchodování.

Výzvou bude snížení energetické náročnosti domácností. Renovační vlna si vyžádá přes 550 mld. Kč do roku 2030 a je potřeba zajistit spravedlivou podporu pro občany z výnosů z emisních povolenek.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů MPO

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Školení pro manažery průmyslových firem: Úspěšně z průmyslu do měst a obcí

Trh v podnikatelské sféře je přes všechna úskalí ve svém úhrnu jasný a srozumitelný: Prodávající a kupující chtějí za přiměřenou cenu maximalizovat užitek pro sebe nebo pro své vlastníky. Trh veřejných služeb je naproti tomu mnohem složitější. Není tu jeden zákazník, ale zákazníků více. Pro obchodní, marketingové a produktové manažery průmyslových firem působících na trhu inovativních technologií, kteří chtejí expandovat na trhy veřejných služeb, nabízíme školení.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services