Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Norsko testuje technologie pro smart grid

14.8.2017 Norský provozovatel distribučních sítí, norská druhá největší energetická společnost Skagerak Nett, začal v srpnu 2017 testovat technologie chytrých sítí – smart grid – pro zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie s pomocí nejmodernějších technologií od společnosti ABB. Podobný účel mělo i testování technologie smart grid v rámci smart regionu Vrchlabí, který probíhal v jako součást evropského projektu Grid4EU.

Cílem norského projektu je snížit dopad výpadků distribuční sítě v důsledku mimořádných událostí, například úder blesku nebo pád stromu na vedení, na spolehlivost dodávky elektrické energie. Za tímto účelem umožňují moderní technologie lokalizovat poruchu, izolovat místo s poruchou a opět zajistit dodávku elektřiny v co možná největším rozsahu.

Při tradičním řešení distribuční sítě totiž v případě poruchy vypne hlavní vypínač na hlavní rozvodně nejen poškozený úsek, ale veškeré napájení „své“ části sítě.  Nový systém naproti tomu analyzuje situaci, lokalizuje poruchu a odpojí spínače na každé straně úseku s poruchou. To umožní opět zapnout hlavní vypínač na hlavní rozvodně a obnovit dodávku do nepostižených úseků nebo tyto úseky napájet z jiného směru. Toto řešení pochopitelně nezabrání výpadkům elektrické energie, ale minimalizuje jejich dopady.

Norský závod ABB k tomuto účelu dodá čtyři kompaktní sekundární rozvodny (CCS), včetně 24kV spínačů SafePlus, transformátorů a nízkonapěťových zařízení. Každá z těchto rozvoden bude vybavena elektromotorickým spínačem a moderní řídicí a komunikační technologií od ABB, včetně například vstupních a výstupních jednotek RIO600 FPI nebo bezdrátových řídicích jednotek ARC600.

Srdcem celého systému je automatická síťová řídicí jednotka COM600 (viz foto výše) na bázi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, tedy dozorový systém pro ovládání a získávání dat), umístěná v hlavní rozvodně napájející distribuční síť. Tato řídicí jednotka získává téměř v reálném čase informace od řídicích jednotek umístěných ve čtyřech sekundárních rozvodnách v distribuční síti, které rozvádějí elektrickou energii ke konečným spotřebitelům. Tyto řídicí jednotky v sekundárních rozvodnách získávají vstupní informace od přístrojů a senzorů v transformátorech a s využitím VPN ochrany a šifrování komunikují s řídicí jednotkou v hlavní rozvodně.

(Poznámka: VPN neboli vitrual private network – virtuální soukromá síť představuje systém propojení počítačů nebo jiných zařízení do zabezpečené soukromé sítě v situaci, kdy jsou na různých místech v internetu. Mezi komunikujícími zařízeními zařízeními se vytvoří šifrovaný „tunel“, kterým probíhá veškerá komunikace ve virtuální síti.)

V rámci smart regionu Vrchlabí (viz podrobnosti zde) bylo testováno využití automatizace při řízení městské distribuční sítě nízkého a vysokého napětí v systému smart grid. Pro komunikaci přitom byly použity optické kabely (u sítě vysokého napětí) a bezdrátové technologie (u nízkého a vysokého napětí).

Při paralelním napájení sítě z více rozvoden a využití informačních sítí v kombinaci s automatizační technikou byl významně snížen počet odběrných míst, zasažených v případě poruchy, a zkrácena doba uvedení sítě do původního stavu. V rámci projektu se zároveň ukázalo, že aplikace těchto technologií na síti vysokého napětí může být uživatelsky užitečná a zároveň ekonomická. V případě sítí nízkého napětí se aplikace chytrých sítí rovněž provozně osvědčila, nicméně jejich ekonomická efektivnost se v tomto případě ukázala jako sporná.

Bude tedy jistě zajímavé porovnat provozní i ekonomické výsledky norského projektu, nakolik budou veřejnosti dány k dispozici.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © ABB

Další informace zde

Přečtěte si také:

Projekt Konti-Skan: půlstoleté skandinávské HVDC spojení dostane novou řídicí technologii od ABB

31.7.2017 Technologie vysokonapěťového stejnosměrného přenosového spojení (HVDC) se rozvíjí již zhruba 60 let. Jedním z nejstarších projektů tohoto typu je i 52 let staré HVDC spojení Konti-Skan, které jako první propojilo přenosové sítě Švédska a Dánska. V červenci 2017 se rozhodlo, že řízení této přenosové sítě převezme osvědčený systém MACH od společnosti ABB, která je průkopníkem HVDC přenosu ve světě. 


HVDC přenosová technologie se rozvíjí, vede ji ABB

17.5.2017 Ač to může znít neuvěřitelně, technologie vysokonapěťového stejnosměrného přenosového spojení (HVDC) se rozvíjí již zhruba 60 let. Významný pokrok přitom učinila za posledních dvacet let, kdy se přenášený výkon zvýšil téměř třicetkrát z 50 na 1400 MW, což odpovídá spotřebě několika miliónů domácností. Používané napětí vzrostlo z 80 na 525 kV, tedy 6,5krát, a vzdálenost, na niž je elektřina přenášena, se prodloužila ze 70 km na více než tisíc kilometrů. Ztráty v přenášeném výkonu přitom klesly na méně než 1 %(!). 


IFA2: Francie a Velká Británie budou mít další HVDC propojení

20.4.2017 Přenosové sítě Velké Británie a Francie jsou od roku 1986 propojeny vysokonapěťovým stejnosměrným spojením zvaným IFA. V blízké době k nim přibude nové HVDC spojení pod názvem IFA2. Svému zprovoznění v roce 2020 se tento projekt významně přiblížil v dubnu 2017, kdy společnost ABB získala od provozovatelů obou přenosových sítí, National Grid a Réseau de Transport d'Electricité (RTE), smlouvu na dodávku dvou HVDC konvertorů.


První digitální transformátor pro distribuční soustavu představila společnost ABB

29.3.2017 Elektrické distribuční sítě čelí v posledních letech nebývalým změnám, a to jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. K těmto sítím jsou připojovány distribuované energetické zdroje a podléhají výkyvům ve výrobě z obnovitelných zdrojů, ze strany spotřeby čelí výkyvům způsobeným například nabíjením elektrických vozidel. Trh s energiemi k tomu tlačí na co nejefektivnější provoz těchto sítí. To vše se promítá do zvýšené míry automatizace v distribučních sítích a souvisejících zařízeních. Konkrétní reakcí na tuto situaci je  TXpert™, první digitální transformátor pro distribuční sítě na světě, poprvé představený společností ABB v březnu 2017 v americkém Houstonu na ABB Customer World. 


ABB: leden 2017 ve znamení projektů vysokonapěťového stejnosměrného přenosu

24.1.2017 Společnost ABB je bezesporu světovým leaderem v oblasti vysokonapěťových stejnosměrných (HVDC) přenosových spojení. Důkazem toho jsou čtyři významné události z ledna 2017: ABB dokončila rozsáhlou rekonstrukci 350MW HVDC Madawaska v Kanadě a zároveň zahájila tři velké zakázky pro HVDC spojení 


ABB uvádí na trh systém chytré mikrosítě „plug and play“

17.10.2016 Mikrosítí (anglicky microgrid) rozumíme nízko- nebo středněnapěťovou rozvodnou elektroenergetickou síť, zpravidla řešenou jako smart grid, omezenou na určitý počet zdrojů energie a míst její spotřeby. Mikrosíť tak vlastně představuje jakousi zmenšenou verzi veřejné energetické soustavy. Jako důležitý (případně jediný) zdroj elektřiny jsou přitom využívány obnovitelné zdroje energie. Jedním z dodavatelů řešení pro mikrosítě je i globální společnost ABB. 


Projekt Network Equilibrium: statické frekvenční měniče pomáhají zefektivnit přenos elektřiny

8.8.2016 Inovace v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie směřují k celkovému zefektivnění provozu sítí a zmírnění jeho vlivu na životní prostředí. Kromě zapojování obnovitelných zdrojů energie a online řízení v rámci smart grids mají tyto inovace rozmanité další podoby. Jednou z nich je i přímé propojení regionálních distribučních sítí nebo jejich navzájem oddělených částí bez posilování elektrického vedení. 


Rekord v přenášeném napětí, výkonu a vzdálenosti: Čína dostane UHV DC přenosové spojení

28.7.2016 Technologie vysokonapěťového stejnosměrného přenosového spojení (HVDC), jejíž projekty ve světě na našem portále průběžně sledujeme, brzy získá své rekordní uplatnění. Stejnosměrné přenosové spojení o ultravysokém napětí (UHVDC) Changji-Guquan v Číně bude přenášet elektrický výkon 12 000 MW při napětí 1100 kV DC (tedy 1,1 mil. voltů) na vzdálenost 3 284 km. Toto UHVDC spojení tak po svém dokončení, předpokládaném na konci roku 2018, zaznamená světový rekord ve všech třech svých základních parametrech: přenášeném výkonu, napětí a vzdálenosti. 


První multiterminálové HVDC spojení na světě pomáhá využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů v Severní Americe

15.7.2016 První multiterminálové stejnosměrné vysokonapěťové přenosové spojení (HVDC) na světě bylo vybudováno v Severní Americe. Toto HVDC spojení patřící energetickým společnostem Hydro-Québec a National Grid je 1480km dlouhé, používá napětí ±450 kV a má výkon 2000 MW. Propojuje velmi zalidněné oblasti Montrealu a Bostonu s kanadskou vodní elektrárnou La Grande II v zátoce James Bay, která je k HVDC připojena v Radissonu. Je schopné zásobovat bezemisně vyráběnou elektřinou 3,8 miliónů lidí. 


Mikrosíť v Jižní Africe: ABB jde příkladem

17.6.2016 Jihoafrická republika má největší spotřebu elektrické energie v celém subsaharském regionu a poptávka po elektřině zde převyšuje nabídku. V důsledku této situace spolu s proměnlivými cenami fosilních paliv a snahami o větší zapojení obnovitelných zdrojů energie zde vzniká potřeba inteligentních řešení v energetických instalacích. Globální elektrotechnická skupina ABB jde v tomto směru příkladem: Na začátku června 2016 měla světovou premiéru mikrosíť v jejím závodě v  Longmeadow u Johannesburgu 


Výsledky průzkumu v síťových odvětvích: Internet věcí je klíčem ke správě majetku

4.4.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a jejich sledování po internetu, nachází velké uplatnění i v síťových odvětvích, tedy „utilities“, jako je elektroenergetika, plynárenství a vodní hospodářství. Pomocí internetu věcí zde dochází k integraci informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT), tedy řídicích systémů, komunikačních systémů, senzorů a software tak, aby podporoval firemní procesy při správě majetku (asset management zahrnující zejména údržbu). Při zapojení lidského činitele tak vzniká nový koncept: internet věcí, služeb a lidí, anglicky: Internet of Things, Services and People (IoTSP) 


Řídicí systém ABB Symphony Plus prezentován české odborné veřejnosti

29.9.2015 O řídicím systému ABB Symphony Plus jsme na našem portále psali již vícekrát, například v souvislosti s energetickým využitím odpadů v Anglii a fotovoltaickou elektrárnou v Kanadě. České odborné veřejnosti byl tento systém představen letos na veletrhu AMPER 2015. V září 2015 byl blíže prezentován zákazníkům ABB a zástupcům odborného tisku, mezi nimiž nechyběla ani naše redakce. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services