Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Výsledek úspěšné spolupráce v energetice: model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110 kV

16.7.2020 Provozovatelé přenosové a distribučních sítí, společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce, dokončili v polovině července 2020 projekt „Rozšíření modelu elektrizační soustavy v dispečerském řídicím systému o část distribuční sítě se jmenovitým napětím 110 kV“. Nový model poskytne dispečerům ČEPS detailnější přehled o elektrizační soustavě a zefektivní spolupráci s dispečinky provozovatelů distribučních sítí.

Rozšířený model zvyšuje přesnost síťových výpočtů a pomáhá optimalizovat provoz přenosové soustavy na rozhraní s distribučními soustavami. Pro vlastní realizaci bylo nutné domluvit a zajistit online výměnu dat mezi společností ČEPS a provozovateli distribučních soustav na úrovni řídicích systémů a dále pravidelnou výměnu strukturálních dat.

Rozšířený model je využíván v operativním řízení i v přípravě provozu pro zlepšení koordinace mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami. Umožňuje například použití komplexních algoritmů pro koordinaci regulace napětí na rozhraní přenosové a distribuční soustavy, které nově zohledňují stav v celé distribuční oblasti, a nejen stav v předacích místech.

ČEZ Distribuce je provozovatelem 10 tisíc km vedení velmi vysokého napětí. Nový rozšířený model jí umožní efektivnější řízení elektrizační soustavy včetně koordinace provozu přenosové a distribuční soustavy v současné době rostoucích požadavků zákazníků na připojování nových decentrálních zdrojů a rozšiřování elektromobility.

Společnosti E.ON Distribuce pomohl rozšířený model elektrizační soustavy zavést jednoznačnost značení objektů připojených do elektrizační soustavy na úrovni přenosové soustavy a sítě 110 kV v celé České republice. Vzájemným předáváním dat se společností ČEPS byly získány informace o aktuálních poměrech v přenosové soustavě, které jsou potřebné pro dispečerské řízení. Díky sdílení dat v reálném čase bylo také možno zavést nový způsob provozování sítě 110 kV, což umožnilo ještě více zlepšit zajištěnost napájení odběratelů.

Výměnu online informací na úrovní operativního řízení a strukturálních dat vítá i společnost PREdistribuce, protože ve svém důsledku umožňuje zvýšit spolehlivost dodávek elektřiny nejen v pražském regionu, ale i v celé České republice. Tato pokročilejší výměna dat navazuje na již zprovozněnou komunikaci EVS, Energetický výstražný systém, v operativním řízení, kdy naopak dispečink ČEPS online informuje dispečinky provozovatelů distribuční soustavy ve zjednodušené formě o událostech v přenosové soustavě a dispečeři PREdistribuce mohou v předstihu přijímat příslušná opatření.

Rozšíření modelu naplňuje požadavky evropské energetické legislativy, zejména nařízení Komise (EU) 2017/1485 (SOGL), kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

ČEPS, redakčně upraveno

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Česká přenosová soustava: pandemie ovlivnila výrobu elektřiny, její strukturu i cenu elektřiny, situace se nyní vrací do normálu

8.6.2020 Restriktivní opatření proti šíření pandemie COVID-19 s sebou přinesla změny provozních ukazatelů elektrizační soustavy ČR. Mimo jiné došlo ke snížení spotřeby, výroby a salda, poklesla také cena silové elektřiny. Od konce května 2020 se většina uvedených parametrů vrací k běžným hodnotám. Tolik poznatky provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, s nimiž byla odborná veřejnost seznámena na začátku června 2020. 


Na přenosovou síť nemá pandemie zásadní vliv, ovlivňuje však transevropské toky elektřiny

27.4.2020 Současná vládní protiepidemická opatření se projevila také změnami v provozních ukazatelích elektroenergetické přenosové soustavy ČR. Její provozovatel společnost ČEPS zaznamenala snížení spotřeby, výroby i zatížení. Přenosová soustava však stále funguje ve standardním režimu, bezpečně a spolehlivě. 


Další postup rozšiřování elektrárny Dukovany a jasné stanovisko vlády ČR: „Jádro je zelenou investicí.“

6.5.2020 Po jednání vlády ČR z 27. 4. 2020 jsou jasné vzájemné vztahy mezi státem a investorem nového jaderného zdroje, který by měl po šedesáti letech provozu nahradit stávající zdroj v Dukovanech. Ministři totiž probrali smluvní rámec spolupráce se společností ČEZ. Rovněž byl dán mandát vicepremiérovi a ministru průmyslu, obchodu a dopravy Karlu Havlíčkovi k tomu, aby zahájil nezbytná jednání o veřejné podpoře s Evropskou komisí, tzv. notifikaci. V polovině letošního roku budou podepsány smlouvy státu s investorem, na konci roku pak zahájen tendr na dodavatele, který je v gesci společnosti ČEZ. 


Testování smart grids v ČR: evropský projekt InterFLEX skončil s úspěchem, součástí byla skupina ČEZ

25.3.2020 Zástupci evropského projektu InterFLEX prezentovali výsledky na závěrečném setkání konsorcia v Paříži a následně i na finálním jednání se zástupkyní Evropské komise v Bruselu letos v únoru. Součástí projektu byla i společnost ČEZ Distribuce ze skupiny ČEZ. O výsledcích byla odborná veřejnost informována v březnu 2020. 


Cvičení Safeguard Territory 2019 prověřilo bezpečnost české přenosové soustavy

6.9.2019 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS se zapojil do cvičení Safeguard Territory 2019, které mělo za cíl prověřit připravenost zabezpečení vybraných objektů kritické infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Osmý ročník prověřovacího cvičení příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava probíhal mimo jiné v rozvodnách Kletné, Albrechtice a Horní Životice společnosti ČEPS. O některých zajímavých podrobnostech tohoto cvičení byla odborná veřejnost informována na konci srpna 2019. 


Platforma International Phasor Data Exchange (IPDE): Česko a Slovensko spolupracují na spolehlivosti přenosových sítí

11.6.2019 Robustní přenosová síť je základem spolehlivé energetické soustavy v zemi. Dobře si to uvědomují i společnosti ČEPS a SEPS, provozovatelé přenosových soustav v České republice a na Slovensku, když na začátku června 2019 podepsaly dohodu o účasti v platformě International Phasor Data Exchange (IPDE). Jedná se o mezinárodní projekt určený k zjednodušení a zefektivnění výměny provozních dat v rámci propojených evropských přenosových soustav. 


Na mimořádné situace je česká přenosová soustava připravena

18.4.2019 Rozvodny i vedení velmi vysokého napětí společně s dalšími objekty ve správě společnosti ČEPS patří k prvkům kritické infrastruktury státu. Narušení jejich bezpečného provozu by mělo přímý dopad na zajištění spolehlivých dodávek elektrické energie nejen v ČR, ale v rámci propojených soustav také v širším evropském kontextu. Společnost ČEPS proto aktivně prověřuje svou připravenost mimořádné či krizové situace řešit. Pravidelně se účastní součinnostních cvičení ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, Armádou ČR a krajskými samosprávami. O nedávných takovýchto cvičeních byla široká veřejnost informována začátkem dubna 2019. 


Black start: při zotavení české energetiky z případného blackoutu pomůže přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

8.11.2019 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. V takovémto případě by mohla sehrát významnou roli přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Od roku 2019 má tato elektrárna od provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, certifikaci na službu start ze tmy neboli black start. Jak byla v listopadu 2019 informována odborná veřejnost, v případě blackoutu by tak umožnila obnovit napětí v přenosové soustavě takzvaným podáním napětí do Elektrárny Chvaletice. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services