Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
EuroAsia Interconnector: Evropu a Asii propojí HVDC podmořský kabel

5.12.2023 Ve druhé polovině listopadu 2024 byla uzavřena klíčová smlouva v hodnotě 1,43 mld EUR (cca 38 mld. Kč) pro část projektu EuroAsia Interconnector, spojující Řecko, Kypr a Izrael. Tato smlouva představuje první krok v širším projektu propojení energetických sítí Řecka, Izraele a Kypru.

HVDC – vysokonapěťové stejnosměrné spojení

Technologie HVDC vznikla a dále se rozvíjí jako efektivní alternativa zažitému střídavému přenosovému systému v určitých konkrétních případech. Obecně platí, že přenos elektrické energie je efektivní při použití vysokého napětí, protože s vyšším napětím klesá jednotkový odpor vodiče. Měnit hodnotu napětí pomocí transformátoru však lze jen u střídavého proudu. Naproti tomu je použití stejnosměrného elektrického vedení oproti střídavému ekonomičtější, a to především proto, že není třeba přenášet tři fáze, lze použít tenčí vodiče a stejnosměrný proud má obecně menší ztráty ve vedení.

HVDC přenosové spojení, či moderně interkonektor, je tak oproti střídavému ekonomičtější na vlastním vedení a méně ekonomické v koncových bodech – konvertorových stanicích, kde je třeba přenášené napětí transformovat a usměrňovat, resp. střídat. Důležitou roli přitom hraje nákladnost, účinnost a spolehlivost příslušných zařízení. Složitější a dražší je také regulace HVDC soustavy, zvlášť u multiterminálových sítí (více než dva koncové body).

Praktické využití HVDC přenosu je úzce spojeno právě s rozvojem konvertorových stanic vybavených účinnými konvertorovými transformátory a souvisejícími zařízeními. Konvertorové transformátory zde jednak mění velikost napětí, a jednak jej přeměňují ze stejnosměrného na střídavé a obráceně. Závisí na nich stabilita a spolehlivost celé propojené energetické sítě i minimalizace ztrát energie.

Jak patrno, HVDC přenos je výhodný zejména na dlouhé vzdálenosti mezi dvěma koncovými body. Takto funguje většina HVDC spojení. Tato technologie však může také pomoci efektivně řešit problém propojení dvou navzájem nesourodých střídavých soustav. Příkladem je evropský projekt Baltic Ring.

Projekt EuroAsia Interconnector

HVDC spojení EuroAsia Interconnector propojí přenosové sítě Řecka (Korakias na Krétě), Kypru (Kofinou) a Izraele (Hadera) podmořským kabelem. Spojení měří 310 km z Izraele na Kypr a 898 km z Kypru do Řecka, celkem 1208 km (viz plánek výše).  

Projekt zahrnuje vysokonapěťový stejnosměrný kabel (HVDC) s napětím 525 kV, který bude nejdelším a nejhlubším interkonektorem na světě s délkou bipólu 2× 900 km, položeným na mořském dně Středozemního moře v hloubkách přesahujících 3 000 metrů.

Na podmořský kabel navazují stejnosměrná pozemní napojení do konvertorových stanic. Na Krétě je to 10 km z napojení podmořského kabelu v lokalitě Korakia do konvertorové stanice Damasta. Na Kypru je to 13 km z napojení podmořského kabelu u Agios Theodoros do konvertorové stanice v Kofinou.

Kabely HVDC Mass Impregnated budou vyráběny v zařízeních v Norsku a Japonsku a instalovány pomocí moderních kabelových lodí.

Tento interkonektor byl označen Evropskou unií za Projekt Společného Zájmu (PCI), umožňující projektu těžit z urychleného plánování a povolení, nižších správních nákladů a účasti veřejnosti. Aby mohl projekt získat statut PCI, musí také přispět k energetickým a klimatickým cílům Evropské unie, což znamená, že většina sdílené elektřiny pochází z obnovitelných a decarbonizovaných zdrojů. Implementace projektu byla úspěšná s technickou a provozní kapacitou poskytnutou provozovatelem přenosové soustavy v Řecku.

Chytrý český pomocník: systém pro bezproblémový provoz HVDC interkonektorů

Důležitou součástí tohoto interkonektoru je systém DAMAS MMS:Inca od české firmy Unicorn, který je od počátku navržen jako řešení pro operátory HVDC interkonektorů. Tento systém zajišťuje operační bezpečnost kabelů HVDC a poskytuje moderní rozhraní pro klíčové uživatele.

Systém nepřetržitě sleduje interkonektor v reálném čase, sbírá provozní informace od HVDC C&P (Control & Protection – řízení a ochrana). Uživatele následně informuje dynamickými oznámeními prostřednictvím SMS nebo e-mailů o kritických systémových událostech, zajišťující rychlou reakci na operační problémy. Tím přispívá k celkové efektivnosti provozu.

redakce Proelektrotechniky.cz    

Obrázky © Unicorn a EuroAsia interconnector Limited

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Zelená pro malé reaktory v ČR, vláda ČR schválila jejich plán

3.11.2023 Vláda ČR schválila na počátku listopadu 2023 materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nazvaný Plán pro malé a střední reaktory v České republice – využití a hospodářský přínos. Na základě tohoto dokumentu bude inovativní technologie zařazena do Státní energetické koncepce a zohledněna v Politice územního rozvoje ČR. Plán představuje možné investorské modely a možné lokality. 


Nejen elektřina: „Atomové teplo“ z Temelína do Českých Budějovic

24.10.2023 Sousedské soužití s jadernou elektrárnou může mít pro obyvatele měst zajímavé přednosti. Důkazem je největší český teplárenský projekt za poslední desetiletí, dokončený v říjnu 2023. Třetí nejdelší horkovod v České republice spojující Jadernou elektrárnu Temelín a krajské město byl po náročné stavbě trvající 4,5 roku roku oficiálně uveden do zkušebního provozu.


Pro bezpečnou a odolnou energetiku: Proběhl black start Orlík – Tušimice

10.10.2023 V úterý 3. 10. 2023 úspěšně proběhla zkouška podpůrné služby Start ze tmy poskytnuté vodní elektrárnou Orlík. Jejím cílem bylo podání napětí na vlastní spotřebu uhelné elektrárny Tušimice 2 a její přifázování k soustavě. Šlo o rozšířenou zkoušku s najetím jednoho bloku elektrárny. Tato zkouška znovu prověřila odolnost české přenosové soustavy proti případnému blackoutu. 


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Páteřní energetické sítě Česka v jedněch rukou: ČEPS koupil provozovatele přepravy plynu

2.10.2023 Zástupci ČEPS, a.s., státní firmy provozující elektrickou přenosovou soustavu v ČR, na konci září 2023 podepsali kupní smlouvu na nákup společnosti NET4GAS Holdings. Ta vlastní firmu NET4GAS, která je výlučným držitelem licence pro přepravu plynu přes české území. Nákup ve středu 27. 9. 2023 schválila Vláda České republiky, dokončení transakce podléhá souhlasu regulačních orgánů.


Blackout je v ČR málo pravděpodobný, ale řešitelný: ČEPS úspěšně provedla zkoušku startu ze tmy

17.5.2023 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. Na okamžité řešení této situace je třeba být včas připraven. Napomohly tomu i úspěšné zkoušky tzv. startu ze tmy u elektrárny Orlík a podání napětí na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2, které proběhly v polovině května 2023.  


Projekt DFLEX ověřil možnosti zapojení spotřebitelů do řízení elektrizační soustavy

30.3.2023 V druhé polovině března 2023 seznámil provozovatel české přenosové soustavy ČEPS odbornou veřejnost s výsledky projektu DFLEX zaměřeného na téma zapojení spotřebitelů, kteří dokážou cíleně měnit odběr elektřiny, do řízení elektrizační soustavy. Projekt přinesl cenné výstupy, z nichž některé již byly zavedeny do praxe. 


Největší český bateriový zásobník energie podpoří klimaticky příznivou energetiku

10.3.2023 Nejnovějším příspěvkem skupiny ČEZ k energetice nezatěžující klima je největší baterie České republiky o výkonu 10 MW, která vzniká v areálu Energocentra Vítkovice pod vedením společnosti ČEZ ESCO. Veřejnost o tom byla informována v druhém březnovém týdnu 2023. Akumulační systém podpoří transformaci české energetiky a přispěje ke stabilizaci energetické sítě díky poskytování služeb výkonové rovnováhy. 


Zpráva MAF CZ 2022 hodnotí možné scénáře vývoje elektroenergetického sektoru v ČR do roku 2040

8.3.2023 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS představil na začátku března 2023 dokument „Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2022), v němž analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu a identifikuje možná budoucí rizika. 


Plán REPowerEU: EIB podpoří modernizaci distribuční sítě společnosti ČEZ a připojování nových obnovitelných zdrojů energie

13.12.2022 Jak byla odborná veřejnost informována v prosinci 2022, Evropská investiční banka (EIB) půjčí české energetické společnosti ČEZ částku ve výši 790 mil. eur. Úvěr od EIB bude použit na rozšíření vnitrostátní elektrické distribuční sítě, včetně instalace automatických a dálkově řízených systémů dodávek energie. ČEZ rovněž zvýší spolehlivost dodávek elektřiny v devíti krajích České republiky. Úvěr pro ČEZ podporuje splnění cíle stanoveného v plánu Evropské komise nazvaném REPowerEU. 


30 let elektroenergetiky v samostatné České republice: změny a trend

1.11.2022 Za 30 let od vzniku samostatné České republiky v roce 1992 po rozpadu bývalého Československa došlo k významným změnám ve struktuře našich energetických zdrojů. Významnou měrou se na nich podílela skupina ČEZ jakožto dominantní výrobce elektrické energie v ČR. Od roku 1992 vzrostla výroba elektrické energie o více než 44 %, především se ale výrazně změnila struktura energetiky. Zatímco před třemi desítkami let dominovaly s více než 70 % uhelné zdroje, nyní je tomu jinak. 


Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie spuštěna, Česko jako první

10.10.2022 V prvním říjnovém týdnu 2022 byla spuštěna mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie. Současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou síť, se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy již v červenci 2022, a následně provedla její testování. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services