Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

4.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

V prvním bloku semináře, jemuž předcházela úvodní souhrnná prezentace MMR ČR, získali účastníci komplexní pohled na řešení čisté mobility ve smart city a jejích synergií s ostatními oblastmi chytrého města, přehled vybraných moderních technologií pro čistou mobilitu (včetně, ale zdaleka nejen, „alternativních“ pohonů vozidel) a užitečné poznatky k ekonomické stránce čisté mobility. Ačkoli jsou tedy alternativní pohony vozidel důležitou součástí čisté mobility, nelze na ně čistou mobilitu redukovat – viz schéma na obrázku níže:

V druhém bloku si účastníci předvedli, jak poznatky z prvního bloku aplikovat v praxi. K tomu sloužily jednak řešené příklady s otevřeným koncem k racionalizaci vozidlového parku městských organizací a k zavádění ekologických vozidel v MHD, a jednak diskuse nad případovými studiemi k tématům využívání ekologických vozidel v městské logistice, regulace vjezdu do centra a racionalizace svozu městského odpadu a jeho synergií s městkou mobilitou. Následoval shrnující třetí blok semináře.

V diskusi během celého semináře zazněly zajímavé podněty, z nichž bylo zřejmé, že města i další orgány a organizace v ČR mají o problematiku čisté mobility a její praktické realizace velký zájem.

V průběhu semináře zdůrazňoval přítomný odborník z úřadu vlády, jak důležité je řešit čistou mobilitu ve městech, s ohledem na velmi významná zdravotní rizika, která představuje neekologická doprava pro městské obyvatelstvo.

U problematiky plánování čisté mobility, reprezentované zejména plány trvale udržitelné mobility (SUMP) byly účastníkům předvedeny některé užitečné obecné nástroje strategické analýzy, jako je PESTEL analýza (analýza politických, ekonomických, sociálních, technologických, ekologických a legislativních vlivů na strategii), SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, vztahujících se k samotné strategii či projektu, a příležitostí a hrozeb, vztahujících se k vnějšímu prostředí) nebo tzv. mapa zainteresovaných subjektů (viz obrázek níže). S využitím těchto nástrojů mohou, resp. by měly být, plány udržitelné mobility především potřebným nástrojem pro město samé, nejen splněním nutných podmínek daných „seshora“. 

V souvislosti s elektrickými pohony vozidel bylo v diskusi poukázáno na potřebu rozvinuté servisní základny i na možnost zapojení „elektrifikovaných“ dopravních podniků do těchto aktivit. Přednášející i účastníci se shodli, že elektromobily v širším měřítku jsou při současném stavu technologií určeny především pro organizace a jejich vozidlový park, spíše než pro jednotlivé automobilisty.

V souvislosti s bezemisní městskou logistikou a její podporou formou výjimek z regulací upozornili účastníci semináře na to, že parkující vozidlo bez rozdílu pohonu může blokovat provoz, a s výjimkami je tedy potřeba nakládat opatrně. Tentýž problém může nastat, pokud by se ve větší míře v budoucnu rozmohlo nasazení autonomních vozidel. Jediným řešením je jejich regulace a kontrola ze strany orgánů zodpovědných za organizaci dopravy ve městě.

V souvislosti s ekonomikou čisté mobility potvrdil zástupce MMR ČR, že nelze donekonečna spoléhat na investiční dotace z evropských zdrojů. Období 2014+ je v tomto směru posledním „štědrým“ obdobím, které se již nebude opakovat. Je tudíž třeba hledat nové, „alternativní“ zdroje financování, včetně spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

V diskusi bylo také několikrát poukázáno na nutnost soustavné osvěty mezi obyvatelstvem k problematice čisté mobility, počínaje nejmladší generací, i na možnost využít k tomuto účelu programy v gesci MŽP ČR, případně další zdroje.

V neposlední řadě pak byla zdůrazněna vzájemná provázanost mezi „šedou“ – technologickou a zelenou infrastrukturou ve městech. Chytré město je zkrátka zelené město.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto a obrázky © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Prezentace Jakuba Slavíka ke stažení zde

Další informace k akcím MMR ČR pro smart city zde 

 Přečtěte si také:

Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. 


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services