Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie: cílem je tržní konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů

26.11.2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zahájilo v polovině listopadu 2018 legislativní proces novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Ve „Faktické informaci“, kterou k tomu zveřejnilo, zdůrazňuje mimo jiné, že při rozvoji dalších obnovitelných zdrojů již nelze pracovat s tím, že nutnou a nezbytnou podmínkou pro jejich další rozvoj jsou finanční podpory z veřejných zdrojů. Cílovým stavem by podle MPO měla být plná konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie na trhu s energiemi bez nutnosti využívání jakýchkoliv systémů podpor, ať už investičních nebo provozních.

V návaznosti na revizi směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která stanovila nový cíl EU pro energii z obnovitelných zdrojů ve výši 32 % do roku 2030, se bude muset Česká republika po roce 2020 připravit na další zvyšování cílů pro energii z obnovitelných zdrojů energie. Příspěvek ČR k plnění celkového cíle EU je nutné nastavit s ohledem na geografické a klimatické podmínky a ekonomické možnosti ČR, kde je třeba vzít v potaz již současně vynakládané finanční prostředky na podporu obnovitelných zdrojů energie z prostředků státního rozpočtu a od všech spotřebitelů elektřiny, které jsou velmi značné.

Aby byla ČR na uvedenou situaci připravena, navrhuje se v zákoně č. 165/2012 Sb., připravit nástroje a opatření s vhodnými formami podpory, které by byly používány pro zajištění plnění jednotlivých cílů v obnovitelných zdrojích energie, a to podle nových požadavků evropské legislativy. Ta klade důraz především na sektor dopravy a na sektor vytápění a chlazení. V sektoru elektřiny nová evropská pravidla požadují především důraz na rozvoj tzv. samospotřebitelů, vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů energie, určenou převážně pro vlastní spotřebu výrobce elektřiny, což jsou například menší instalace solárních elektráren umístěných na střechách budov.

Novela zákona je koncipována jako komplexní řešení nového nastavení provozních podpor v oblasti obnovitelných zdrojů energie i dalších podporovaných zdrojů energie, například vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na období 2021 až 2030, použitelné pro rozvoj zcela nových výroben energie i pro zachování výroby energie z energeticky efektivních výroben energie, které jsou v současné době již v provozu.

Je důležité upozornit na to, že novela zákona je pouze jedním opatřením pro zajištění cílů v obnovitelných zdrojích energie do roku 2030. Dalšími opatřeními je plnění požadavků na energetickou náročnost budov a jejich postupné zpřísňování, které podnítí další rozvoj a využití obnovitelných zdrojů v budovách. Za zásadní lze považovat snahu o maximální využití možných investičních dotací ze všech dotačních programů, které budou uzpůsobeny podle nastavených nových cílů pro jednotlivé oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Zároveň – jak již řečeno v úvodu – nelze při rozvoji dalších obnovitelných zdrojů pracovat s předpokladem dalších podpor na tyto výrobny energie jako s nutnou a nezbytnou podmínkou pro jejich další rozvoj. Cílovým stavem by měla být plná konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie na trhu s energiemi bez nutnosti využívání jakýchkoliv systémů podpor, ať už investičních nebo provozních.

Novela zákona je ve své zásadní části zaměřena na druhy a typy podporovaných zdrojů energie, pro jejichž rozvoj je v současnosti stále zásadní a rozhodující provozní podpora. Novela zákona pro nové menší výrobny energie (s výkonem do 1 MW) upravuje současné formy podpory tak, že podpora bude poskytována již pouze formou hodinového zeleného bonusu, která je nejvíce „protržní“ a finančně nejefektivnější formou podpory pro malé zdroje a nebude tak již uplatňována podpora formou výkupních cen. Pro větší výrobny energie (s výkonem nad 1 MW) zavádí novela podporu formou vysoutěžení z vyhlášených aukcí, kdy se opět jedná o „protržní“ princip nastavování podpory.

Pro již provozované výrobny energie novela zákona zavádí nové formy podpory. A to tak, aby mohly být udrženy v provozu energeticky efektivní výrobny energie. Podpory by měly být nastaveny na principu kompenzace pouze rozdílu zvýšených nákladů na pořízení paliva z obnovitelných zdrojů nebo jako kompenzace zvýšených nákladů související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Pro současné výrobny novela zákona také zavádí jasná pravidla a požadavky pro jejich modernizaci, které již dlouhodobě požadovali zástupci sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Pro zajištění plnění sektorového cíle v dopravě, požadovaného novou evropskou legislativou, novela zákona zavádí nově podporu biometanu, která bude klíčová pro zajištění zmíněného cíle.

Tak jako v současném systému podpor, tak i upravený systém poskytování podpor v období let 2021 až 2030 bude obsahovat účinný mechanismus regulace rozvoje obnovitelných zdrojů energie, založený na nařízení vlády, které bude stanovovat minimálně na 3 roky dopředu právo na podporu vymezených druhů obnovitelných zdrojů energie s ohledem na aktuální situaci v naplňování a zajišťování cílů pro obnovitelné zdroje energie uvedených v Integrovaném klimaticko-energetickém plánu. Za správný nástroj regulace lze tedy považovat neuplatňování „automatického“ nároku na provozní podporu.

Druhou zásadní částí předložené novely zákona jsou ustanovení, týkající se zajištění přiměřenosti poskytované podpory podle požadavků uvedených ve vydaných v šesti rozhodnutích Evropské komise, jimiž se podpora podle tohoto zákona považuje za slučitelnou s vnitřním trhem EU a podle Pokynů EU pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky.

V současné době je ČR držitelem čtyř rozhodnutí, týkajících se provozní podpory obnovitelných zdrojů energie, v nichž EK uvedla, že příslušná podpora je slučitelná s vnitřním trhem EU. Dále je ČR držitelem dvou rozhodnutí EK o slučitelnosti podpory v jiném sektoru, než jsou obnovitelné zdroje energie. Součástí všech rozhodnutí jsou závazky pro ČR na zajištění přiměřenosti podpory, která do české legislativy zapracovává právě předložená novela zákona. Ověření přiměřenosti poskytované podpory je založeno – pro výrobny elektřiny, které jsou již v provozu – na sektorovém šetření výrobců z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v daném období. V případě zjištění rizika překompenzace poskytované podpory se zavedou opatření proti překompenzaci poskytované podpory, jejichž součástí může být případné provedení individuální kontroly přiměřenosti poskytované podpory u konkrétního výrobce elektřiny. Poskytováním přiměřené podpory pro nově uváděné výrobny energie do provozu neumožňuje kumulaci více druhů provozních podpor nebo kumulaci provozní a investiční podpory na jednu výrobnu energie.

Novela zákona byla velmi důsledně připravována, diskutována a konzultována, a je výstupem široké meziresortní pracovní skupiny, složené ze zástupců všech dotčených ministerstev, podnikatelského sektoru a sektoru obnovitelných zdrojů energie. Novelu zákona pracovní skupina intenzivně připravovala více než rok, během kterého se uskutečnilo celkem 27 pracovních jednání. Pro nastavení nového systému podpor využívající podporu stanovení z aukcí byl také uspořádán v prosinci loňského roku seminář o zkušenostech s přípravou podpůrných schémat pro obnovitelné zdroje energie v Německu a Francii, na kterém autoři novely získali praktické konkrétní informace z uvedených členských států EU, které mají největší a nejdelší zkušenosti s těmito formami podpor a při tvorbě předložené novely zákona byla využita také legislativa těchto zemí.

MPO ČR, redakčně upraveno

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Globální ABB a česká Solek Group podporují chilskou solární energetiku

12.11.2018 ABB a Solek Group, český dodavatel fotovoltaických elektráren, dokončili dva projekty v Chile. Jeden z nich je již prodán investičnímu fondu ze Severní Ameriky. O těchto zajímavých projektech byla česká odborná veřejnost informována v listopadu 2018. 


WindFloat Atlantic: portugalská plovoucí větrná farma zaznamenala důležitý milník

15.10.2018 Jak známo, stabilní větry vanoucí v oceánu několik desítek kilometrů od pobřeží jsou významným a účinným obnovitelným zdrojem elektřiny. Zatímco klasické mořské větrné turbíny jsou pevně ukotveny na mořském dnu, plovoucí větrné turbíny jsou upevněny na plovoucí konstrukci, připevněné ke dnu pouze řetězy. Jedním z projektů plovoucí větrné farmy je i portugalský WindFloat Atlantic, který s přispěním globální skupiny ABB zaznamenal v září 2018 důležitý milník ke svému spuštění, předpokládanému v roce 2019. 


Jak letní počasí ovlivňuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů – poznatky provozovatele

4.10.2018 Jak známo, obnovitelné zdroje energie jsou náchylné na výkyvy počasí. Tyto výkyvy však nemusí být vždy pouze nepříznivé. Ukázalo to i letošní léto, pro nějž bylo charakteristické suché počasí a minimum srážek. Jedním z provozovatelů malých vodních elektráren a fotovoltaických zdrojů v ČR je investiční a inženýrská skupina GEEN Holding, která se svými zajímavými poznatky seznámila odbornou veřejnost v září 2018. Souhrnné výsledky v porovnání s uplynulými léty ukazuje graf. 


Výrobce zařízení dodává služby: GE Renewable Energy bude servisovat větrné turbíny TerraForm

4.9.2018 Není nijak neobvyklé, když dodavatel technologií má zároveň smlouvu na jejich následnou údržbu. Stále více jsme však také svědky toho, kdy průmyslový výrobce poskytuje služby související s údržbou zařízení i nezávisle na jejich předchozím dodání a vztahující se také k technologiím od jiných dodavatelů. Příkladem je servis větrných farem americké společnosti TerraForm Power, Inc., pro nějž byl v srpnu 2018 jako dodavatel vybrán průmyslový výrobce General Electric, resp. jeho divize GE Renewable Energy. 


Hornsea Project Two: ABB pomáhá při realizaci největší mořské větrné farmy na světě

23.7.2018 Největší mořskou větrnou farmou na světě se po svém zprovoznění, počínaje rokem 2020, stane bezesporu britský projekt Hornsea, zahrnující tři dílčí projekty Hornsea Project One, Hornsea Project Two a Hornsea Project Three. Druhý z nich učinil v červenci 2018 významný krok ke svému zprovoznění podpisem smlouvy dánské společnosti Ørsted (dříve Dong Energy), jíž projekt patří, na dodávku technologií pro připojení větrné farmy k britské přenosové síti od společnosti ABB. Následuje tak úspěšnou dodávku technologií ABB pro první dílčí projekt Hornsea Project One


Připojení fotovoltaických zdrojů k trolejbusové trakční síti může významně uspořit elektrickou energii

10.5.2018 Spolupracovník našich portálů a oblíbený přednášející na našich konferencích Elektrické autobusy pro město Dr. Ing. Mikolaj Bartłomiejczyk z Politechniky Gdańske v Polsku publikoval v dubnu 2018 zajímavý odborný článek ohledně možností využití fotovoltaických panelů jako doplňkového zdroje energie pro trolejbusovou trakční síť. Článek přitom není pouhou akademickou úvahou, nýbrž je úzce napojen na projektovou praxi: U gdyňského trolejbusového dopravce PKT, kde Mikolaj Bartłomiejczyk zároveň pracuje jako hlavní energetik, plánují pro potřebu napájení trolejbusů instalaci 500kWp fotovoltaického zdroje na střeše vozovny. Z jeho článku zde přinášíme stručný výtah s odkazem na plné znění v angličtině. 


Haliade-X: General Electric představil 12MW „Eiffelovku“ pro mořské větrné farmy

9.3.2018 Mořské větrné farmy, využívající setrvalé proudění mořských větrů ve vzdálenosti několika desítek kilometrů a nerušící obyvatelstvo ve svém okolí akusticky ani esteticky, představují pro přímořské státy optimální způsob použití větrné energie pro výrobu elektřiny. Zároveň jsou výzvou pro dodavatele energetických zařízení, jak tento obnovitelný zdroj zužitkovat co nejefektivněji. Důkazem je návrh nejnovější větrné turbíny od General Electric s typovým označením Haliade-X, blížící se svojí výškou 260 metrů nad hladinou moře pařížské Eiffelově věži, jejž představil odborné veřejnosti výrobce na začátku března 2018. 


Vzdálené služby ABB pomáhají efektivnímu provozu větrných elektráren

4.1.2018 Větrná farma jako systém větrných turbín představuje mechanickou a elektrickou soustavu vydanou na pospas volné přírodě a jejím nestálým vlivům, a tudíž náročnou na efektivní řízení provozu i údržby. Není divu, že světové elektrotechnické společnosti se snaží tento provoz zefektivnit. Podobně jako například americký dodavatel větrných turbín General Electric nabízí svůj koncept „digitální větrné farmy“, uvedl jiný světový koncern, švédsko-švýcarská skupina ABB, v prosinci 2017 pod názvem Ability™ Condition Monitoring na trh nové vzdálené služby podpory, které umožňují provozovatelům větrných elektráren prodloužit dobu bezporuchového provozu turbín


Mikrosíť ABB zásobuje energií z fotovoltaiky ostrovní systém na ostrově

18.12.2017 Mikrosítí (anglicky microgrid) rozumíme rozvodnou elektroenergetickou síť omezenou na určitý počet zdrojů energie a míst její spotřeby. Mikrosíť tak vlastně představuje jakousi zmenšenou verzi veřejné energetické soustavy, zpravidla využívající obnovitelné zdroje energie nebo kogeneraci a vytvářenou na principu smart grid. Tak je tomu i v případě unikátního projektu na jihoafrickém ostrově Robben Island, o němž byla česká odborná veřejnost informována v listopadu 2017. 


Rozvodna Borken a HVDC Baltic Cable: ABB pomáhá německému programu „Energiewende“

21.8.2017 Německo si vytklo v rámci programu „Energiewende“ náročný cíl: do roku 2050 vyrábět alespoň 80 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů. K tomuto cíli, který se neobejde bez rozmanitých úskalí (viz problémy s emisemi skleníkových plynů nebo sporné zavírání jaderných elektráren s právní dohrou) hodlají napomoci špičkové technologie od nadnárodní společnosti ABB. Na začátku srpna 2017 informovala ABB o dvou významných projektech, které realizaci Energiewende významným způsobem přispějí. 


Kayseri OSB: průmyslový park v Turecku vyrobí 51 MW z fotovoltaiky

28.4.2017 The Kayseri OSB je unikátní turecký průmyslový park, zahrnující pestrou škálu odvětví od kovovýroby po potravinářství a elektroniku. Jako významný zdroj energie zde slouží fotovoltaické zdroje. Jak byla v dubnu 2017 informována odborná veřejnost, díky využití invertorů PVS800 od ABB nyní výkon fotovoltaické elektrárny pro tento průmyslový park dosahuje 51 MWp. Stal se tak největší fotovoltaickou elektrárnou v Turecku. 


Ivanpah Solar Electric Generating System: největší solárně-termální elektrárna na světě

17.2.2014 Od poloviny února 2014 dodává do přenosové sítě USA energii největší solárně-termální elektrárna na světě, Ivanpah Solar Electric Generating System, jak oznámil její provozovatel, společnost NRG Energy. Tato elektrárna, oficiálně zprovozněná na konci roku 2013, se nachází v Ivanpahu v Kalifornii (USA), poblíž hranice se státem Nevada, v prostoru Mohavské pouště, na ploše cca 13 km2.  


Grand Renewable Energy Park: Největší fotovoltaická elektrárna v Kanadě

18.11.2013 Největší kanadskou fotovoltaickou elektrárnou se stane Grand Renewable Energy Park v provincii Ontario o výkonu 100 MW. Konsorcium společností ABB a  Bondfield Construction uzavřelo začátkem listopadu 2013 smlouvu na projekt na klíč pro její vybudování s inženýringovou společností Canadian Solar Solutions, která je zadavatelem projektu.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services