Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Německé město Freiamt zkouší inteligentní řízení energetické sítě

5.2.2018 Freiamt je čtyřtisícové městečko německém v Bádensku-Württembersku poblíž francouzských hranic. Od roku 2015 se zde testuje projekt inteligentního řízení elektroenergetických sítí, jehož zkušební provoz je plánován do poloviny léta 2018. Tento článek přináší o uvedeném projektu některé zajímavé informace.

Město Freiamt využívá již od 80. a 90. let obnovitelné zdroje energie v podobě několika z prvních větrných turbín v Německu. Dnes je díky kombinaci větrné energie, bioplynu a solárních generátorů výroba energie téměř čtyřikrát větší než její spotřeba. Tato koncentrace a různorodost obnovitelných energetických zdrojů byla jedním z klíčových faktorů pro rozhodnutí využít Freiamt jako zkušební lokalitu pro projekt inteligentního řízení sítě spuštěný v roce 2015 společností Netze BW společně s osmi partnery a s podstatnou finanční podporou Spolkového ministerstva hospodářství.

Cílem tohoto projektu je vyvinout a vyzkoušet malou energetickou síť, která bude připravena reagovat na výzvy budoucnosti. Infrastruktura této nové sítě umožní inteligentní koordinaci mezi různými výrobními zařízeními a všemi subjekty, které jsou součástí dodavatelského řetězce, tedy mimo jiné operátory sítě, odběrateli a obchodníky.

Díky rostoucí různorodosti moderních sítí hraje každý z těchto subjektů rozdílnou roli ve výrobě energie i v rámci distribučního řetězce. Metody a řešení vyvinutá při projektu řízení sítě umožní integraci jednotlivých subjektů podle jejich konkrétních potřeb. Část z nich se týká reakcí na fluktuace na straně výroby:

Když jednotlivé generátory, například fotovoltaické jednotky, přechodně nevyrábějí, je třeba takový výpadek kompenzovat tak, aby byl stále dodáván dostatek energie pro uspokojení odběru spotřebitelů.

Na druhou stranu je nevyhnutelnou skutečností, že strana odběru je zároveň ovlivňována změnami v chování spotřebitelů. Jedním z příkladů je tlak na přechod na elektromobily. Německá vláda si stanovila ambiciózní cíl, že do roku 2020 bude na německých silnicích jezdit více než jeden milion elektromobilů, a tento počet bude poté dále vzrůstat. Jedná se o zcela novou výzvu pro řízení dodávek energie, protože vysoký počet elektromobilů připojovaných k síti může pro energetiku znamenat značnou zátěž. Právě projekt řízení sítě má za úkol tuto výzvu řešit. (Poznámka redakce: Zároveň je třeba vidět, že například rozjezd běžné elektrické lokomotivy s vlakem představuje pro energetiku zhruba takovou zátěž, jako současné rychlonabíjení stovky elektromobilů nejvyšším možným výkonem.)

Projekt překročil důležitý milník, když v roce 2017 byla ukončena fáze návrhu a testování a v okolí obce Freiamt byly zahájeny zkoušky v terénu.

Front-end systém zajišťují technologie švýcarského dodavatele Landis+Gyr. Tvoří jej cca 100 měřičů E750 Sym2 podporovaných jednotkami S750-GCU (síťové řídicí jednotky). Tyto produkty byly speciálně vyvinuty ve spolupráci se společností Netze BW pro řízení širokého spektra zařízení v terénu. Přibližně třicet síťových uzlů (sekundárních rozvoden, soukromých domácností a zemědělských podniků) bude využívat nové řídicí a komunikační technologie pro správu cca 700 kW PV systémů, BEMS (systémů energetického managementu budov) a BESS (systémů ukládání energie v bateriích). Místní síť zahrnuje 4 instalace bateriových systémů o kapacitě 9 kWh až 120 kWh, řiditelný distribuční transformátor a jednu dvojitou nabíjecí stanici pro elektromobily.

V různých uzlech infrastruktury pro toto řešení byla instalována měřicí zařízení Landis+Gyr pro měření elektrické energie každou sekundu a dodávání dat do Regionálního systému energetického managementu (REMS) každou minutu. Řízení systému pomocí REMS se aktivuje v případě fluktuací napětí při překročení kritických napěťových úrovní. V rámci tohoto projektu se řízení napětí provádí centrálně díky centralizovanému nastavení systému.

Na základě údajů poskytovaných těmito měřiči nepřetržitě sledujícími a řídícími síť může systém REMS také například automaticky řešit zahlcení sítě snížením zatížení nebo výroby, aktivací bateriových úložišť atp. Systém REMS také umožňuje řízení toku energie v předem stanoveném bodě sítě, například v sekundární rozvodně VN/NN.

Pro možnost ovládání takto komplexní infrastruktury zavedla společnost Netze BW takzvaný „semaforový postup“. Zelené světlo značí, že není předpovídáno žádné zahlcení, zatímco žluté světlo je známkou potenciálního vzniku úzkého hrdla v rámci sítě, a to může vyžadovat určitá omezující opatření zúčastněných subjektů. Například provozovatel virtuální elektrárny může upravit provozní režim svých skladovacích a výrobních zařízení tak, aby předešel předpovídanému přetížení transformátoru. Ovšem i přes provedení potřebných kroků ve fázi žlutého světla může i tak v určitém okamžiku dojít k narušení skutečných technických mezí elektrické sítě v důsledku nepředpokládaných událostí. V takovém případě by červené světlo vyvolalo okamžitá zmírňující opatření aktivovaná automaticky prostřednictvím REMS systému.

Zkušební provoz sítě se plánuje do poloviny léta 2018 a očekává se od ní sběr cenných údajů pro další krok při rozvoji energetické sítě pro budoucí použití.

Landis+Gyr, redakčně upraveno

Foto © Landis+Gyr

Přečtěte si také:

Projekt InovGrid: Portugalská energetika bude mít pro svoji smart grid inteligentní elektroměry od Landis+Gyr

10.10.2017 Společnost EDP je největší výrobce, distributor a dodavatel elektřiny v Portugalsku a také je to významný dodavatel elektrické energie ve Španělsku. V rámci svého projektu InovGrid, který je zastřešujícím projektem EDP pro smart grids si jako technologii pro chytré měření (smart metering) zvolil inteligentní elektroměry PRIME společnosti Landis+Gyr. Odborná veřejnost o tom byla informována v září 2017. 


Tokyo Electric Power (TEPCO) má největší smart grid na světě

24.7.2017 Společnost Tokyo Electric Power (TEPCO) je čtvrtou největší elektrárenskou společností na světě a zároveň jednou z energetických společností, které se aktivně angažují v rozvoji konceptu smart grid. V červnu 2017 dosáhla smart grid společnosti TEPCO důležitý milník: Překročila počet deseti milionů moderních elektroměrů a zařízení instalovaných a komunikujících pomocí internetu věcí (IoT), a stala se tak největší inteligentní energetickou sítí na světě. 


Smart metering u E.ON v Maďarsku využívá systém Converge

15.3.2017 „Smart metering“, tedy chytrý odečet elektrické energie, se stává stále více realitou u průmyslových firem i domácností. Jeho základem je chytrý elektroměr, který umožňuje zapínat spotřebiče v době, kdy je elektřina levná, vede záznamy o spotřebě energie a informuje o nich obyvatele domu, příp. komunikuje s místy výroby elektřiny v rámci chytré sítě. Nezávislý systém smart meteringu elektřiny pro segment domácností se v září 2016 rozhodla vybudovat i společnost E.ON Maďarsko. 


Inteligentní elektroměry Landis+Gyr pro Rakousko

2.11.2016 Na konci roku 2017 získá více než čtvrt milionu domácností v rakouské spolkové zemi Štýrsko jedny z nejpokročilejších inteligentních elektroměrů na světě poté, co společnost Landis+Gyr vyhrála výběrové řízení na dodávky 330 000 inteligentních elektroměrů E450 G3 s komunikací po elektrickém vedení (PLC) pro konsorcium rakouských energetických společností. 


Evoluce Landis+Gyr a revoluce Internetu věcí

5.4.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Stále více mají však tyto technologie co říci i v oblasti chytré mobility nebo chytré energetiky – systémů smart grid včetně konceptu inteligentních měst – smart city. Tyto možnosti představila v únoru 2016 odborné veřejnosti společnost Landis+Gyr 


Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr.  


Landis+Gyr posiluje metering management v Dánsku

11.6.2015 Společnost Landis+Gyr, přední světový dodavatel v oblasti měření, a společnost DONG Energy, jedna z předních energetických skupin v Severní Evropě, podepsaly smlouvu o dodávce systému pro správu naměřených dat (MDMS), integrovaného do stávající IT architektury. Dohoda je výsledkem příprav společnosti Dong Energy na zahájení přestavby celé infrastruktury měření v bytovém sektoru. 


Landis+Gyr podporuje smart grids v Polsku

4.6.2015 Společnost Landis+Gyr zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku jednotek S650 Smart Grid Terminal pro čtyři největší polské provozovatele distribučních soustav  – Tauron Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Enea Operator a PGE Dystrybucja. S650 Smart Grid Terminal je měřicí jednotka určená pro monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových transformačních stanic. Kromě bilančních funkcí bude také měřit základní parametry kvality dodávky a zjišťovat netechnické ztráty. 


Frost & Sullivan ocenil společnost Landis+Gyr za vývoj inovativních technologií pro celosvětový rozvoj inteligentních sítí

11.2.2015 Na základě svých nejnovějších analýz trhu s řešeními AMI (Advanced Meter Infrastructure) udělila agentura Frost & Sullivan společnosti Landis+Gyr cenu „Světová společnost AMI roku 2014“. Společnost Landis+Gyr neustálými inovacemi AMI vytváří stále dokonalejší řešení pro systémy řízení energie. Dodává špičková řešení nejen pro energetické společnosti, ale také pro spotřebitele energie na celém světě. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services