Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
ZeEUS eBus Report: populární statistika elektrobusů v Evropě (i jinde)

2.1.2017 Evropský projekt ZeEUS, jehož uzavření se plánuje v dubnu 2017, zveřejnil koncem prosince 2016 zprávu ZeEUS eBus Report s podtitulem „An overview of electric buses in Europe“, tedy „přehled elektrických autobusů v Evropě“. Jak název napovídá, tato zpráva podává přehled o elektrobusech, plug-in hybridních autobusech a parciálních trolejbusech provozovaných nebo zamýšlených k provozu ve 20 zemích Evropy a v Izraeli a dále o 27 evropských a mimoevropských výrobcích těchto vozidel a o jejich produktech.

Na úvod zpráva mj. konstatuje, že po celém světě bylo v roce 2015 provozováno cca 173 000 elektrických autobusů ve výše uvedeném vymezení. 170 000 autobusů (98,3 %) z toho je provozováno v Číně. Počet a složení evropských elektrických autobusů (ve výše uvedeném vymezení) ukazuje graf níže. Z evropských zemí má největší podíl Velká Británie s 18 % evropského parku elektrických autobusů, následovaná Nizozemím, Švýcarskem, Polskem a Německem, každé po cca 10 % evropského parku.

Zpráva dále zmiňuje, že zúčastněné státy zavedly, nebo se chystají zavést, právní rámec pro podporu vozidel se sníženým dopadem na životní prostředí a sníženou spotřebou energie. Zpráva rovněž popisuje pět výzev pro rozvoj elektrických autobusů ve městech, které definovali účastníci projektu ZeEUS, jež je nutno zvládnout:

•    vyšší jednorázové investice pro elektrické autobusy a jejich nabíjecí infrastrukturu,

•    důležitost definovat vhodná technologická řešení pro specifické místní provozní podmínky,

•    nutnost revidovat současné zadávací a smluvní rámce,

•    nutnost standardizovat nabíjecí rozhraní pro zajištění interoperability elektrických autobusů při vozových parcích složených z autobusů více různých značek používajících nabíjecí infrastrukturu více různých značek,

•    potřeba rozvinout důvěru a spolupráci s odvětvím výroby a distribuce elektrické energie i s vlastníky přenosových a regulačními orgány v elektroenergetice.  

Zpráva přitom klade důraz zejména na potřebu individuálních řešení pro elektrické autobusy v závislosti na místních podmínkách.

Zpráva dále uvádí stručný přehled provozování elektrických ausobusů ve více než 60 „jádrových“ nebo „sledovaných“ městech (viz mapka vpravo). Za Českou republiku je zde uvedena Plzeň jako jádrové město (viz foto nahoře vlevo) a Praha jako sledované město (viz foto níže vlevo). Z toho je patrno, že nejde o zcela vyčerpávající přehled všech evropských měst provozujících elektrobusy, nýbrž pouze těch, která o sobě dala vědět provozovatelům projektu ZeEUS.

Následuje základní technický popis elektrických autobusů různých začek od výše zmíněných 27 výrobců, známých, jako třeba Solaris, Volvo, VDL nebo Van Hool, i méně známých. Pro zajímavost, Škoda je uvedena jako samostatný dodavatel elektrobusů vedle značky Solaris, zatímco Siemens (který je stejně jako Škoda Electric výrobcem pohonů a elektrovýzbroje) zde jako samostatný dodavatel nefiguruje. Z toho lze i vyvodit obchodní politiku jenotlivých dodavatelů na trhu elektrických autobusů.

Přes svoji nespornou obsažnost zpráva budí tak trochu rozpaky nad tím, co by zde zasvěcený čtenář nejspíš hledal, ale nenachází.

Zpráva například zahrnuje mezi elektrické autobusy i plug-in hybridy, ale jen velmi okrajově v poznámce pod čarou se zmiňuje o palivočlánkových elektrických autobusech, čímž chtě nechtě podporuje světy „elektrikářů“ a „vodíkářů“ jako paralelní a vzájemně si nedůvěřující. Přitom jde jen o různé zdroje elektrické energie pro bezemisní elektrický pohon autobusů a – jak ostatně ukazují závěry evropského projektu CHIC – o tento druh pohonu je v Evropě rovněž zájem a k jeho rozvoji směřují strategie mnohých měst.  Nehledě na to, že v některých případech je používána kombinace batreriového elektrobusu s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu, jako například elektrobusy Solaris v Hamburku, které nejsou ve zprávě uvedeny. I když jde samozřejmě o dokument primárně zaměřený na projekt ZeUS, zasvěcený čtenář by očekával – alespoň v úvodních kapitolách zprávy – o něco komplexnější pohled na tuto problematiku.

Zpráva se také jen velmi málo zabývá principiálně různými technologiemi pro průběžné dobíjení elektrických autobusů, jejich příležitostmi a úskalími. Konzole vztyčovaná na střeše vozidla je zde prostě „pantograf“ a není dále rozlišováno, zda jde o uzemněné (čtyřpólové) nebo neuzemněné (dvoupólové) nabíjení, se všemi technickými, obchodními a legislativními dopady.

Zpráva zcela správně a logicky poukazuje na nutnost standardizace dobíjení elektrobusů, ale nezmiňuje již probíhající standardizační proces na úrovni CEC/CENELEC.

Podobně zpráva obecně zmiňuje nutnost revidovat současné zadávací a smluvní rámce (viz výše), ale již nezachází do podrobností, pokud jde o různé obchodní modely a způsoby financování.

U popisu demonstračních provozů bude čtenář žádostivý praktických zkušeností, zhýčkaný například průběžnými zprávami z výše zmíněného evropského projektu CHIC nebo z amerických projektů elektrických autobusů sledovaných NREL a FTA, marně hledat provozní ukazatele, například ohledně spolehlivosti vozidel a jejich nabíjecí infrastruktury, spotřeby energie, provozních a investičních nákladů apod.

Shrnuto: „ZeEUS eBus Report“ představuje bezesporu obsažný úvodní přehled pro lidi, kteří o bateriových elektrických autobusech dosud neslyšeli nebo se jimi nezabývali, a zároveň zevrubnou populární statistiku se spoustou fotografií a zajímavostí pro ty, kteří se o elektrické autobusy zajímají z čirého fandovství. Pro vážně míněnou praktickou implementaci projektů elektrických autobusů v městské dopravě zde nicméně čtenář bude, i přes obsažnost zprávy, některé důležité informace postrádat. Věřme, že se těchto informací ještě dočkáme – do závěru projektu ZeUS zbývají čtyři měsíce.

Jakub Slavík

Mapa a graf © ZeEUS

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Zpráva je volně ke stažení zde

Přečtěte si také:

Závěrečná zpráva projektu CHIC: palivočlánkové autobusy směřují ke komercializaci

23.12.2016 Evropský projekt palivočlánkových autobusů CHIC (Clean Hydrogen in European Cities) průběžně sledujeme na našem portále i ve studii E-mobilita v MHD. Tento projekt probíhal v letech 2010 – 2016. Během této doby byly získány zkušenosti z provozu více než 50 palivočlánkových autobusů v osmi městech a regionech Evropy a Kanady. Na konci listopadu 2016 byla zveřejněna jeho závěrečná souhrnná zpráva. Z ní jsou dále uvedeny některé zajímavé informace, podle potřeby doplněné o další poznatky našeho portálu z palivočlánkové elektromobility. 


Trh elektrických autobusů poroste, EIB je podporuje

20.12.2016 Na evropském trhu městských autobusů se stále více prosazují vozidla využívající tzv. alternativní pohony, která by již v roce 2020 měla tvořit téměř polovinu veškerých prodejů městských autobusů. Významný podíl na „alternativních“ městských autobusech by měly zaujímat autobusy s elektrickými pohony. Svědčí o tom mj. i výsledky soutěže o nejlepší městský autobus roku na letošním hannoverském veletrhu, kde se poprvé v historii stal vítězem elektrobus. Tato situace se odráží také v záměrech a aktivitách Evropské investiční banky (EIB)


Trolejbus s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu: překombinovaný experiment nebo chytré netradiční řešení?

16.12.2016 Jak již bylo na našem portále dříve avizováno, lotyšské hlavní město Riga dostane do roku 2018 deset kloubových trolejbusů Solaris s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu. Na konci listopadu 2016 byla odborná veřejnost informována o dalších podrobnostech palivočlánkové energetické jednotky pro tyto trolejbusy. 

Řím omezí vjezd turistických autobusů do centra, elektrobusy mají úlevu

15.12.2016 Jak již bylo mnohokrát řečeno, například v souvislosti se smart city Oslo, zavádění čisté městské mobility se neobejde bez regulací, příkazů a zákazů – člověk už je zkrátka takový, že sama dobrá myšlenka zpravidla ke změně návyků nestačí. Takovouto regulaci, která zároveň podpoří elektrickou dopravu, plánuje město Řím.


Novinky z technologií a finančních nástrojů pro elektrické autobusy: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město V“

28.11.2016 Dne 24. listopadu 2016 proběhl na holešovickém výstavišti jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2016 již pátý, tedy vlastně „půlkulatý“, běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaný firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Konference, která se stala na veletrhu Czechbus již tradicí, se zúčastnilo na 150 zástupců dopravců, municipalit a krajů, průmyslu a dalších odborníků, kteří se zajímají o aktuality a vývojové trendy u elektrických autobusů a jejich financování. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Čisté autobusy do chytrého města

20.9.2016 Časopis Technický týdeník uveřejnil ve svém letošním zářijovém čísle 16 článek Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, s názvem „Čisté autobusy do chytrého města“. Autor se zde souhrnně zamýšlí nad přednostmi a úskalími autobusů na CNG, trolejbusů, bateriových i palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů z pohledu provozních vlastností i ekonomických a ekologických aspektů. Protože byl článek nepříliš šetrným způsobem redakčně upraven, zveřejňujeme zde pro naše čtenáře jeho plné znění včetně původního grafického doprovodu. 


A battery bus – definitely not “one-size-fits-all”

10.8.2016 Britský odborný časopis Eurotransport, zaměřený na hromadnou dopravu a využívání moderních technologií, zveřejnil 4. 8. 2016 na svých internetových stránkách komentář provozovatele našeho portálu, manažerského konzultanta Jakuba Slavíka, k problematice elektrobusů a jejich různých technických koncepcí, předností a úskalí. 


FCH JU zveřejnil zprávu o strategii pořizování palivočlánkových autobusů

9.8.2016 V červenci 2016 byla Společným podnikem pro palivové články a vodík (FCH JU) zveřejněna zpráva „Strategies for joint procurement of fuel cell buses“, tedy Strategie pro společné pořizování palivočlánkových autobusů. Zprávu zpracovala skupina konzultantů vedená britskou firmou Element Energy. Jejím cílem je usnadnit nasazení 300 – 400 nových palivočlánkových autobusů, které je v Evropě plánováno do roku 2020 (viz též náš dubnový článek o projektu CHIC). 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services