Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Standardizace systémů u průběžně dobíjených elektrobusů postupuje

30.6.2016 Proces standardizace systémů nabíjení u průběžně dobíjených elektrobusů, tolik potřebné pro vytváření spolehlivých dopravních systémů se vzájemně kompatibilními vozidly a nabíjecí infrastrukturou, učinil v květnu 2016 důležitý krok: Návrh standardizace byl postoupen evropskému standardizačnímu orgánu CENELEC, který je v této věci kompetentní. Výsledkem by mělo být vytvoření nové evropské technické normy, upravující podrobně tuto problematiku. O průběžně dobíjené elektrobusy je velký zájem i v ČR.

Standardizační proces v EU – aktuální situace

Proces evropské standardizace průběžného dobíjení elektrobusů byl zahájen v březnu 2016 dohodou klíčových evropských dodavatelů autobusů a nabíjecích zařízení. Následovala jednání na půdě Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP), jejímž výsledkem jsou úvodní dokumenty pro standardizaci pomalého a rychlého nabíjení (viz níže odkaz stránky na stažení).

Standardizační proces se týká čtyřpólového (resp. uzemněného) kontaktního nabíjení.

Pro čtyřpólové kontaktní průběžné rychlodobíjení byl jako předmět standardizace stanoven systém zahrnující pantograf, bezdrátovou komunikaci, kontaktní ližiny a zařízení infrastruktury, které automaticky propojí vozidlo s pantografem.

Pro nabíjení přes noc je jako základní řešení pro zásuvku a komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou používán standard CCS (neboli Combo2) pro rychlé nabíjení elektromobilů.

Ačkoli UITP bude celou záležitost dále sledovat z pozice budoucích uživatelů, kompetentním orgánem pro řešení konkrétních otázek standardizace těchto systému se nyní stává příslušný národní zástupce v CENELEC. V ČR je to Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Současný rozvoj elektrobusů v ČR

V rámci našeho partnerství se Sdružením dopravních podniků ČR v Pracovní skupině pro elektromobilitu jsme ohledně rozvoje elektrobusů jednali koncem června 2016 s ostatními zainteresovanými dopravci. Z jednání vzešly některé zajímavé poznatky:

V pravidelném provozu na linkách jsou již od roku 2010 čtyři zásuvkově dobíjené elektrobusy SOR v Dopravním podniku Ostrava. Od roku 2013 jsou provozovány elektrobusy značek SOR a Škoda také v Hradci Králové (viz foto), kde nedávno započali se systémem čtyřpólového průběžného dobíjení. Využití čtyřpólového nabíjecího systému je plánováno i pro další masivní rozvoj elektrobusů v Ostravě v rámci strategie Zelená a čistá Ostrava.

V Plzni  se v rámci účasti v inovačním projektu ZeEUS testují na linkách dva elektrobusy Škoda se čtyřpólovým průběžným dobíjením konstrukce Škoda Electric. Inovační projekt elektrobusů s dvoupólovým dobíjením z troleje plně financovaný výrobci probíhá v Praze (blíže viz prezentace na konferenci Elektrické autobusy pro město.

Také další česká města elektrobusy odzkoušela a nyní plánují jejich pořízení.

Překážky rozvoje elektrobusů

Řada českých dopravců by před čtyřpólovým systémem dobíjení dala přednost spíše dvoupólovému systému, využívajícímu jako zdroj energie stávající trolejovou infrastrukturu – tedy přímo troleje, nikoli pouze trakční měnírnu, jako například elektrobusy v Drážďanech. Je to především s ohledem na pociťovanou menší zranitelnost této technologie vůči nepravidelnostem v dopravě i vůči dopadům dalších rušivých vlivů, například při údržbě vozovky v okolí nabíjecí stanice.

Dvoupólový dobíjecí systém nicméně není ve světě preferován – jeho jediné využití na pravidelných linkách MHD je nyní, podle našich poznatků, u minibusů ve Vídni (blíže viz studie „E-mobilita v MHD“). Tato technologie také netvoří součást probíhající evropské standardizace a podle našich aktuálních poznatků o ni nejeví velký zájem ani dodavatelský trh. Její případné prosazování ve větším měřítku proto zřejmě bude obtížné především z obchodního pohledu.

Během jednání SDP ČR bylo rovněž poukázáno na nesoulad Státní energetické koncepce, která deklaruje podporu rozvoji ekologické dopravy v ČR, a vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ), který staví významné finanční bariéry rozvoji elektrobusů mimo již existující trakční sítě drážní městské dopravy. V této souvislosti hodlají SDP ČR a další zúčastněné organizace aktivně vystupovat vůči zúčastněným státním institucím, tak aby byla uvedena do souladu prohlášení vrcholových státních orgánů s technickou a obchodní realitou.

Rozdílné typy projektů pro elektrobusy

Z diskuse také vyplynulo, že řada českých dopravních podniků si neuvědomuje zásadní rozdíl mezi dvěma typy projektů, které se mohou týkat rozvoje elektrobusů:

Investičním projektem je pořízení a provoz vozidel a potřebné infrastruktury již nabízených trhem s přispěním investičních dotací, především využívajících k tomu určené výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dopravce, který takovýto projekt realizuje, pořizuje veškerý majetek do svého vlastnictví při respektování pravidel veřejného zadávání. Od dodavatelů má pak dopravce nárok vyžadovat naprostou spolehlivost dodávaných řešení. Pořízení tohoto majetku by mělo z povahy věci směřovat k co největší míře standardizace a odzkoušenosti nakupovaných technologií. U tohoto typu projektů se proto vyplatí sledovat a používat výše uvedené standardizované technologie. Dá se totiž čekat, že se zde bude opakovat historie software firmy Microsoft: Určitě existují lepší řešení, ale toto je standard.

Naproti tomu u inovačního projektu (též „demonstrační“ nebo „vývojový“), jako například výše zmíněné projekty v Plzni nebo v Praze, funguje dopravní prostředek na lince především jako „živá laboratoř“. Většinu nákladů takového projektu hradí výrobci nebo k tomu určené dotační programy. Dopravce zpravidla platí pouze spotřebovanou trakční energii, mzdu řidičů a výdaje spojené s informačními systémy pro cestující. Výrobci za své investované peníze získávají data z živého provozu pro testování svých technických řešení. Tento typ projektu tedy dává větší volnost co do povahy a nestandardnosti používaných technologií. S ohledem na testovací charakter provozu ovšem na druhou stranu nemá smysl očekávat a vyžadovat jejich naprostou spolehlivost.

Elektrobusy a smart city

A konečně se ukazuje také velmi těsná provázanost mezi systémem průběžně dobíjených elektrobusů a celkovou organizací městské mobility, k níž patří například vyhrazené pruhy pro autobusy, preference MHD na světelných křižovatkách apod. Takováto opatření minimalizují riziko nepříznivého dopadu nepravidelností v dopravě na průběžné dobíjení elektobusů, a tím na jejich spolehlivý provoz.

Jinými slovy, systém průběžně dobíjených eletrobusů má velmi úzkou vazbu na koncept smart city a pro všechny zúčastněné, v prvé řadě pro obyvatele města, je výhodné rozvíjet jej v rámci tohoto konceptu.

Jakub Slavík

Consulting Services

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Dokumenty UITP ke standardizaci nabíjení elektrobusů jsou ke stažení zde 

Přečtěte si také:

V Paříži zahájily provoz 12m elektrobusy Bolloré BlueBus

14.6.2016 Jako další v rámci evropského projektu elektrických autobusů ZeEUS, do něhož je zapojena i naše Plzeň, byl na konci května 2016 slavnostně zahájen demonstrační provoz prvního z 23 elektrobusů v Paříži. Tentokrát se jedná o „plně francouzský“ elektrobus typu BlueBus od firmy Bolloré. BlueBus je 12m elektrobus s kapacitními parametry srovnatelného dieselového autobusu. 


Van Hool Exqui.City: elektrický „trambus“ bude sloužit v Hamburku

19.5.2016 Hamburk je jedním z měst, které se hlásí ke konceptu smart city a v této souvislosti zkouší i různé inovativní pohony pro prostředky městské dopravy – například plug-in hybridní autobusy s průběžným dobíjením. Dalším zajímavým počinem v této souvislosti bude provoz unikátního velkokapacitního elektrobusu Exqui.City od belgického výrobce Van Hool. Dva tyto trambusy budou od léta 2016 sloužit hamburskému autobusovému dopravci Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) 


Projekt ZeEUS: šest elektrobusů Bozankaya zahájilo provoz v Bonnu

3.5.2016 Dalším městem zkoušejícím v rámci evropského projektu ZeEUS v reálném provozu s cestujícími provoz elektrických autobusů rozmanitých konstrukcí se stal německý Bonn. Koncem dubna 2016 zde zahájilo provoz šest elektrobusů Bozankaya Sileo turecko-německého výrobce Bozankaya. 


Indukční nabíjení elektrobusů Bombardier PRIMOVE prezentuje zajímavé výsledky

28.4.2016 Indukční nabíjení Bombardier PRIMOVE pro elektrobusy je v provozu od roku 2014 ve třech německých a jednom belgickém městě. Celkem třináct elektrobusů s tímto dobíjením najelo do dubna 2016 v úhrnu přes 200 tisíc kilometrů. Jeden z elektrobusů z Mannheimu byl v dubnu 2016 testován také v německém Marburgu. Při této příležitosti byla odborná veřejnost informována o některých zajímavých provozních výsledcích. 


První elektrobus ve Skotsku má ujeto 100 tisíc mil

6.4.2016 Prvním elektrobusem, který je v pravidelném provozu ve Skotsku, je Optare Solo od britského výrobce Optare. Tento elektrobus je od listopadu 2013 nasazen na pravidelné lince provozované soukromým dopravcem McLeans ve skotském městě Stranraer. Na přelomu března a dubna 2016 zaznamenal tento elektrobus důležitý milník: během téměř dvou a půl roku svého provozu najel celkem 100 tisíc mil, tedy cca 160 000 km. 


Reakce na článek „Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny!“

25.3.2016 Článek „Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny!“ na internetových stránkách časopisu Československý dopravák uvádí mé jméno v souvislosti se studií poradenské firmy CZECH Consult, týkající se prověření možností pro zachování a rozšíření elektrifikované městské dopravy v Mariánských Lázních. Obsah a vyznění studie jsou v článku bohužel podávány nepřesně. Rád bych proto věc uvedl na pravou míru. 


Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Elektrobus Irizar i2e slouží „noční“ v Barceloně

8.3.2016 Elektrobusy se zásuvkovým dobíjením a dojezdovou vzdáleností na jedno nabití přes 200 km se v odborné terminologii často označují jako „noční“ (overnight), protože jsou dobíjeny obvykle přes noc a v denní době nasazovány na linky. Zcela naopak je tomu nyní ve španělské Barceloně: Organizátor městské dopravy TMB využívá nespornou výhodu elektrobusů – jejich absolutně tichý provoz – k nasazení na noční linky. Od února 2016 je elektrobus i2e od španělského výrobce Irizar v provozu na síti linek Nitbus 


Vychází druhé vydání bulletinu Smart city v praxi

4.3.2016 U příležitosti konání prvního běhu naší konference Smart city v praxi vychází druhé vydání našeho stejnojmenného bulletinu. Stejně jako jeho první vydání je i toto určeno všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Tentokrát se věnuje především souvislostem mezi strategií smart city a konkrétními rozvojovými projekty, jimiž je tento koncept realizován. Ani zde nechybí příklady z domova a ze zahraničí, včetně rozhovoru se starostou jednoho z českých měst, který má s podobným konceptem zkušenosti. 

Druhé vydání bulletinu Smart city v praxi je volně ke stažení zde 


V Bělehradě budou jezdit superkapacitorové elektrobusy

26.2.2016 Kromě bateriových a palivočlánkových elektrobusů se na trhu bezemisních autobusů objevují také superkapacitorové (či „ultrakapacitorové“ – jiný název pro stejné zařízení) elektrobusy. Jak označení napovídá, místo trakčních baterií zde slouží jako zásobník energie superkapacitory, tedy kondenzátory s porézními elektrodami o velké kapacitě uchovávaného elektrického náboje. Podobné zásobníky energie se využívají i u některých tramvají pro dojezd bez troleje. 


Průběžně dobíjené elektrobusy v USA: výsledky testovacího provozu u Foothill Transit

9.2.2016 Americké agentury National Renewable Energy Laboratory (NREL) a Federal Transit Administration (FTA) sledují a podporují v rámci svých rozvojových projektů bezemisních autobusů nejen palivočlánkové autobusy (viz souhrnná informace z prosince 2015), ale také bateriové elektrobusy. V lednu 2016 zveřejnily zprávu o výsledcích zkušebního provozu dvanácti průběžně dobíjených elektrobusů u kalifornské dopravní společnosti Foothill Transit. Tento článek prezentuje našim čtenářům některé zajímavé informace z této zprávy.


Patrové plug-in hybridní autobusy v Bristolu využívají Geo-Fencing

28.1.2016 Patrové plug-in hybridní autobusy s indukčním dobíjením, které začátkem prosince 2015 vyjely na pravidelné linky MHD v Londýně v rámci evropského projektu ZeEUS, budou sloužit i v dalším britském městě Bristolu, půlmiliónové metropoli jihozápadní Anglie. Jak oznámil dopravce First West of England, člen dopravní skupiny FirstGroup, dva tyto autobusy byly oficiálně představeny v polovině ledna 2016 a koncem ledna budou nasazeny 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

27.1.2016 Právě vyšlo páté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu. Toto vydání je věnováno výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro projekty nízkoemisních a bezemisních vozidel. čtenáři zde kromě toho najdou odkazy na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období. Nechybí ani pozvánka na konferenci Smart city v praxiPřejeme příjemné počtení! 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

30.11.2015 Právě vyšlo čtvrté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu . Čtenáři zde najdou zprávu o právě proběhlé konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“, odkazy na prezentace z této konference ke stažení, rovných dvacet odkazů na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období i další zajímavé informace z oblasti automatického nabíjení elektrobusů. Přejeme příjemné počtení! 


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services