Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER: velký zájem, zajímavé poznatky

16.3.2016 Inteligentní město – smart city je v současné době velmi žhavé téma, pro většinu ze zájemců o jeho realizaci je však stále dosti neuchopitelné. Nebývalému zájmu více než 180 účastníků se proto těšila konference „Smart city v praxi, pořádaná na veletrhu AMPER 2016 naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR, ministra dopravy ČR, primátora města Brna a Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR).

Konference jako součást doprovodného programu AMPER SMART CITY a Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR

Tato konference je součástí doprovodného programu AMPER SMART CITY na právě probíhajícím veletrhu AMPER 2016 a provozovatel našeho portálu, Ing. Jakub Slavík, MBA je jeho odborným garantem. Kromě konference „Smart city v praxi“ jsou součástí tohoto doprovodného programu také expozice vybraných vystavovatelů, ať již své technologie a řešení na konferenci prezentovali nebo pouze projevili zájem být v rámci veletrhu s konceptem smart city spojováni.

Konference je zároveň jednou z aktivit Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR, v níž je naše provozovatelská firma stálým spolupracovníkem SDP ČR, stejně jako naše konference „Elektrické autobusy pro město“ na veletrhu Czechbus v Praze. Je proto nasnadě, že pod „čistou městskou mobilitou“, tímto jinak dosti nejednoznačným pojmem, se v pojetí této konference rozuměla především chytrá a lokálně bezemisní elektrická městská doprava. Jak konference ukázala, koncept smart city kromě toho nabízí jejím provozovatelům využití jejich technického zázemí a cenných praktických zkušeností také při rozvíjení „malé“ elektromobility ve městech, tedy při provozování, správě a udržování osobních a užitkových elektromobilů pro nejrůznější účely.    

Praktické zaměření konference

Konference „Smart city v praxi“ reaguje na situaci, kdy většina vzdělávacích akcí na téma smart city cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň, a neoslovují tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Svým obsahem proto oslovila především tyto technicky zaměřené lidi, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference se však v nemalé míře zúčastnili také zástupci průmyslu, pro které projekty smart city představují potenciální nové trhy, i učitelé a studenti dychtiví po nových a zajímavých informacích.

První blok konference: „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“

Své praktické zaměření ukázala konference hned od samého začátku: Hostitelské město Brno zde zastupoval Dopravní podnik města Brna, jehož zástupce hned na uvítanou předvedl, jak chytrý řídicí informační systém městského dopravního podniku může sloužit městu nad rámec pouhého dispečerského řízení MHD.

I zástupci vrcholových státních institucí byli ve svých prezentacích velmi praktičtí. Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, které má problematiku inteligentních měst ve své gesci, ukázal, jak koncept smart city zapadá do odvětvové strategie regionálního rozvoje v ČR a jakým způsobem je tento koncept ze strany ministerstva podporován. Zástupce ministerstva dopravy se zaměřil na podporu a další směrování vývoje u inteligentních dopravních systémů, které jsou důležitou součástí konceptu smart city, na vrcholové úrovni.

První, ekonomicky zaměřený blok konference zakončili odborní poradci v oblasti financí a strategického řízení, kteří ukázali praktický užitek a rozmanité zdroje financování u projektů, naplňujících koncept smart city, včetně důvodů, proč je vhodné využít koncept smart city namísto realizování takovýchto projektů izolovaně, mimo tento koncept. Nebyly přitom opomenuty ani souvislosti mezi „šedou“ a „zelenou“ infrastrukturou měst, které se navzájem doplňují a potřebují.

Druhý blok konference: „Nové technologie pro smart city“

Druhý, technologický blok konference představoval pestrý průřez technologiemi v oblasti inteligentní mobility, energetiky a městské infrastruktury a informačních systémů, které mohou pomoci naplnit koncept smart city v praxi. Účastníci tak mohli sledovat zajímavé aplikace v oblasti chytrých energetických sítí (smart grids), řídicích systémů pro inteligentní budovy a městské služby, geografických informačních systémů, internetu věcí a elektromobility, a to jak „malé“ (elektrická osobní a užitková vozidla“), tak „velké“ (elektrobusy pro městskou dopravu a jejich nabíjecí infrastruktura).

Některé z prezentovaných řešení si účastníci vzápětí mohli naživo prohlédnout na expozicích vystavovatelů. Jedním z nich se dokonce mohou během veletrhu svézt – je jím nejnovější český elektrobus EKOVA ELECTRON 12, který měl svoji domácí premiéru na veletrhu Czechbus 2015 a odborné veřejnosti byl prezentován na již zmíněné konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“ v rámci tohoto veletrhu.

Společné pro první i druhý blok konference bylo množství praktických příkladů konkrétních projektů smart city a smart regionů ze zahraničí i z domova. Mnohé z nich již znají čtenáři našich stránek www.smartcityvpraxi.cz a našeho bulletinu „Smart city v praxi“, který je na těchto stránkách volně ke stažení.   

Důležité poznatky z konference

Průběh konference ukázal, že o koncept smart city je zájem, a to jak u představitelů měst, městských služeb a dalších organizací veřejného sektoru, tak mezi zástupci průmyslu a škol.

Konference zároveň ukázala, že pojem „smart city“ je u zástupců veřejného i soukromého sektoru stále poněkud nejasný a plný přetrvávajících nedorozumění: Na jedné straně je smart city svými odpůrci někdy prezentováno jako pouhý módní pojem bez reálného obsahu a přínosu. Na druhé straně je smart city někdy mylně vykládáno v dodavatelském prostředí jako způsob, jak obejít administrativu kolem veřejných zakázek a dostat se „zkratkou“ k výhodné dodávce pro veřejný sektor. Oběma těmto extrémům v chápání smart city je pochopitelně třeba se vyhnout.

Konference dále ukázala, že na českém trhu existují technická a obchodní řešení vhodná pro implementaci projektů v rámci konceptu smart city i rozmanité zdroje pro financování těchto projektů. Inspirací pro takovéto projekty jsou mnohé zahraniční, a stále více i domácí zkušenosti.

Z průběhu konference i z komunikace jejích organizátorů s průmyslovou sférou v procesu její přípravy bylo zároveň zřejmé, že existují mnohá další technická řešení, která jsou pro smart city vhodná, jenže sami jejich dodavatelé si to dosud neuvědomují nebo uvědomují jen pomalu a postupně.

To vše je důvodem, proč dále pokračovat v prakticky zaměřené osvětě pro veřejný i soukromý sektor k tématu smart city a způsobů jeho realizace. Již nyní je proto zřejmé, že konference „Smart city v praxi“ letos na veletrhu Amper bude mít v příštích letech pokračování.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto a obrázek © redakce Proelektrotechniky.cz

Plné znění zprávy z konference, jejíž součástí jsou také prezentace z konference volně ke stažení, si můžete přečíst zde.

 Přečtěte si také:

Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz se starostou Vrchlabí: Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.


Projekt 3Emotion: smart city Rotterdam dostane dva palivočlánkové autobusy

12.2.2016 Nizozemské město Rotterdam s více než šesti sty tisíci obyvateli je jedním z evropských smart cities. Tomu odpovídá i jeho zájem o bezemisní dopravu. K elektrickým užitkovým vozidlům a elektrickým taxi přibydou v létě 2017 dva nové palivočlánkové autobusy. Na začátku února 2016 k tomu byla podepsána smlouva mezi rotterdamským městským dopravcem RET a belgickým výrobcem palivočlánkových autobusů Van Hool. 


Smart city Londýn: otevřená data v dopravě usnadňují každodenní život Londýňanů

5.2.2016 Jak byla koncem ledna 2016 informována široká veřejnost, v současné době již téměř pět set uživatelských aplikací, využívajících otevřená data o dopravě, pomáhá obyvatelům a návštěvníkům Londýna usnadnit jejich pohyb po městě a okolí. Londýn tak naplňuje svoji strategii jednoho z významných evropských inteligentních měst, neboli smart city


Smart city v praxi: odborná konference pro AMPER 2016 připravena

3.2.2016 S potěšením Vám oznamujeme, že konference „Smart city v praxi“, kterou jsme připravili ve spolupráci Terinvestem jako doprovodný program veletrhu AMPER 2016, je připravena. Konference, na kterou Vás srdečně zveme, se koná se 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Program konference a více informací naleznete zde 


Projekt CityVerve: smart city Manchester využívá internet věcí

8.1.2016 Manchester, půlmiliónové průmyslové město v severní Anglii, je jedním z evropských smart cities. Pro praktické uplatnění tohoto konceptu chce využít především možnosti, které nabízí internet věcí a v této oblasti být ve Velké Británii na špičce. K tomuto cíli jde skutečně s vervou – napomoci mu má projekt CityVerve (doslova: městský elán či verva), který získal v prosinci 2015 spolufinancování od britské vlády ve výši 10 miliónů liber (cca 370 mil. Kč). 


ParkFinder: Projekt iCity spolupracuje s automobilkou SEAT na aplikaci pro parkování

28.12.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále a který probíhá již od roku 2012, je partnerstvím měst Barcelona, Bologna, Janov a Londýn. Mezi průmyslové partnery patří společnosti, jako CISCO nebo Albertis Telecom. Sektor výzkumu reprezentují organizace Citilab, Fraunhofer a UOC. V listopadu 2015 spojil tento projekt své síly se španělskou automobilkou SEAT a výsledkem je aplikace ParkFinder pro usnadnění hledání parkovacích míst ve městě. 


Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita

21.10.2015 O internetu věcí, tj. identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu, se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Tyto technologie však stále více nacházejí uplatnění i u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services